Hőmérséklet
Álláshirdetések

2 fő Óvodapedagógus - Kemény Zsigmond Utcai Óvoda

A Kemény Zsigmond Utcai Óvoda (4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7.) pályázat nélkül betölthető állást hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Kemény Zsigmond Utcai Óvoda, 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek: 

 • főiskola, óvodapedagógus
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20.§ (2) bekezdésében és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • egészségügyi alkalmasság


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez, kezeléséhez.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, fejlesztőpedagógus, tehetséggondozó, tehetségfejlesztő szakvizsga
 • Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP
 • Hangszerismeret, sportszeretet, kézműves tevékenységek iránti érdeklődés
 • Jó szintű befogadó attitűd, inklúzív pedagógiai szemlélet, nagyfokú felelősségtudat


Jelentkezés módja: 

 • Postai úton, a jelentkezési dokumentumok a Kemény Zsigmond Utcai Óvoda címére megküldésével 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. szám. Kérjük a borítékon feltűntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: „473/2019.”, valamint a munkakör megnevezését „óvodapedagógus”
 • Elektronikus úton Turek Ferencné Óvodavezető Asszony részére a kemeny@ovoda.debrecen.hu e-mail címre.


Jelentkezési határidő:
2019. június 30.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés. Elbírálás ideje: 2019. július 02.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. június 11.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. június 11.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. június 11
Lejárat dátuma
2019. június 30
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg