Hőmérséklet
Álláshirdetések

Alapszolgáltatásokért felelős intézményvezető-helyettes - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet alapszolgáltatásokért felelős intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. február 01. - 2025. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, DMJV Városi Szociális Szolgálat, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető munkájának támogatása, pályázatok, jogszabályok követése. Részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza, melyet az intézményvezető határoz meg. Munkakörébe tartozó feladatok esetében a döntések előkészítése és előterjesztése az intézményvezető felé. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető helyettesi feladatok ellátása a hatályos SZMSZ szerint. Feladata az operatív irányítás a munkaköri leírásban meghatározott területeken.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint az intézmény Kollektív Szerződésének előírásai megfelelően irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében a szociális munkatárs munkakörre előírt szakirányú szakképzettség valamelyike,
 • szociális intézményben eltöltött legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • intézményvezetői-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézménnyel határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • koordináló képesség,
 • szervezőkészség,
 • problémamegoldás


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló szociális területen szerzett 5 évnél hosszabb vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai életrajz, az előző munkaviszonyainak és munkaköreinek a megjelölésével.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata. Az eredeti okiratokat a kinevezés és a magasabb vezetői megbízás alkalmával az intézményvezetőnek be kell mutatni.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A szakmai gyakorlat igazolása.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. január 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné Intézményvezető Asszony nyújt, az (52) 533-900 és az (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. szám
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:2553/2019, valamint a beosztás megnevezését: „szociális munkatárs alapszolgáltatásokért felelős intézményvezető-helyettes”
 • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai életrajzok alapján előválogatás, majd a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról az érintettek telefonon kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. január 20.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. február 01. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja, www.debrecen.hu - 2019. december 06.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. december 06.
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla - 2019. december 06.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. december 6
Lejárat dátuma
2020. január 6

Ossza meg