Hőmérséklet
Álláshirdetések

Bölcsődevezető - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye pályázatot hirdet bölcsődevezető (vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a pályázattal betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A munkakör megnevezése:
kisgyermeknevelő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 3 hónap próbaidővel

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott időre, 2019. december 30-tól – 2024. december 29-ig szól.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Varga Utcai Tagintézménye, 4024 Debrecen, Varga u 23.

A vezetői beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

 • Irányítja, ellenőrzi a bölcsőde nevelési és gondozási feladatainak ellátását.
 • Gondoskodik a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeiről, az intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, jogszabályok végrehajtásáról, illetve betartásáról.
 • Értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei alkalmazottak munkáját.
 • Megszervezi a bölcsőde munkarendjét.
 • Felel a bölcsőde telje körű dokumentációjának naprakész, hiteles és pontos vezetéséért


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Kinevezési feltételek:

 • egészségügyi alkalmasság,
 • a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész, I. Alapellátások 2. pontjának C) alpontjában meghatározott képesítés,
 • cselekvőképesség,
 • a vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • büntetlen előélet, valamint a pályázó ne álljon büntetőeljárás hatálya alatt és a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 10/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételekre.


Benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • tagintézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró ok,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6. §-a szerint teljesíti a vezetőképzést,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


Benyújtási határidő:
2019. november 15. napjáig

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Papné Gyöngyösi Katalin nyújt az (52) 417-566-os telefonszámon.

Benyújtás módja:

 • Postai úton, a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, 4024 Debrecen, Varga u. 23. címre történő megküldésével. A borítékra kérjük ráírni a munkakör megnevezését „bölcsődevezető”
 • Az alkalmazásra kerülő dolgozó kiválasztása a pályázati anyag tartalma és személyes meghallgatás alapján történik.


Elbírálás időpontja:
2019. november 25. napjáig

A beosztás betölthetőségének legkorábbi időpontja:
2019. december 30.

Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. október 15.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla – 2019. október 15.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. október 15
Lejárat dátuma
2019. november 15
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg