Hőmérséklet
Álláshirdetések

Debreceni Intézményműködtető Központ – igazgató

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Debreceni Intézményműködtető Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 1. napjától 2023. április 30-ig szól. 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Kiemelt feladata az intézmény gazdálkodásának hatékony megszervezése, az előirányzat-felhasználás folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges előirányzat-módosításra. Az intézmény alaptevékenysége - gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként - az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények, az óvodák, a közgyűjteményi, a közművelődési és az előadó-művészeti intézmények, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet (összesen: 45 intézmény) vonatkozásában a gazdálkodási feladatok ellátása. Ezen kívül széleskörű ingatlanműködtetési, üzemeltetési és egyéb szolgáltató tevékenységet végez. Feladata továbbá Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az intézményi gyermekétkeztetés megszervezése a köznevelési intézményekben, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                         

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 
 • büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, 
 • az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés feltételeinek való megfelelés, 
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program elkészítése (a továbbiakban: vezetési program). A vezetési programnak tartalmaznia kell pályázónak az intézmény eredményes gazdálkodására vonatkozó elképzeléseit. Ennek kifejtése során különös figyelmet kell fordítania intézményi vonatkozásban az államháztartás alapelveinek - kiemelten a valódiság, a felhasználási kötöttség és az áttekinthetőség elvének - érvényesülésére. 
 • A pályázónak a vezetői programban meg kell határoznia a fenti alapelvek érvényre juttatásának módját az intézmény gazdasági vezetőjével történő együttműködés során. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az intézmény alaptevékenységi körébe eső igazgatási, szervezési munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat, 
 • legalább öt éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • hatósági bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, 
 • szakmai önéletrajz, 
 • valamennyi végzettségét, szakképzettségét igazoló dokumentum másolata azzal, hogy nyertes pályázat esetén a pályázó az eredeti dokumentumot köteles a kinevezés, illetve megbízás aláírásáig Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán bemutatni, 
 • amennyiben rendelkezik szakmai és/vagy vezetői gyakorlattal, annak igazolása, 
 • a vezetési program, 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó beleegyezését adja-e ahhoz, hogy pályázat tartalma közölhető a megbízón és a szakmai bizottság tagjain kívül más személlyel. 
 • A pályázatot 4 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 3 példány – amelyek közül 1 példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre küldendő be „pdf” dokumentum formájában – csak a szakmai önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza). 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Főosztálya nyújt, a 52/517-785-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-17450-4/2018., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. 
 • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (Új Városháza) I. emelet 107-es iroda. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja és bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a magasabb vezetői megbízásról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.debrecen.hu
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtáblája 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu és a www.diminfo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2018. március 1. 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2018. március 1
Lejárat dátuma
2018. április 3

Ossza meg