Hőmérséklet
Álláshirdetések

DMJV Városi Szociális Szolgálat - Fogyatékos személyek nappali ellátási koordinátor

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet fogyatékos személyek nappali ellátási koordinátor beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.02-2024.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye: DMJV Városi Szociális Szolgálat. Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény fogyatékos személyek nappali ellátásának szabályszerű, szakszerű és célszerű működtetésének összehangolása, tervező, szervező, irányító ellenőrző tevékenység útján. A fogyatékos személyek nappali ellátásában dolgozó munkavállalók munkájának szakmai irányítása, ellenőrzése, értékelése. Fogyatékos személyek nappali ellátása keretén belül az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtásának megszervezése. A munkakörhöz kapcsolódó papíralapú és elektronikus adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szociális munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike,
  • szociális ellátásban szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs készség, vezetői képesség, koordináló képesség, szervezőkészség, probléma megoldás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Felbélyegzett boríték.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 28.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné Intézményvezető Asszony nyújt, az (52) 533-900, (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1673/2019, valamint a beosztás megnevezését: „szociális munkatárs”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. augusztus 5.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. augusztus 5.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. augusztus 5
Lejárat dátuma
2019. augusztus 21
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg