Hőmérséklet
Álláshirdetések

FNE Koordinátor - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet fogyatékos személyek nappali ellátási koordinátor beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. április 01. - 2022. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény fogyatékos személyek nappali ellátásának szabályszerű, szakszerű és célszerű működtetésének összehangolása, tervező, szervező, irányító ellenőrző tevékenység útján. A fogyatékos személyek nappali ellátásában dolgozó munkavállalók munkájának szakmai irányítása, ellenőrzése, értékelése. Fogyatékos személyek nappali ellátása keretén belül az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtásának megszervezése. A munkakörhöz kapcsolódó papíralapú és elektronikus adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szociális munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike,
 • Legalább 3 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Fogyatékos személyek nappali ellátási koordinátor beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézménnyel határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • Felhasználói szintű MS Office  (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Egészségügyi alkalmasság


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, vezetői képesség, koordináló képesség, szervezőkészség, probléma megoldás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
fogyatékos nappali ellátásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai életrajz, az előző munkaviszonyainak és munkaköreinek a megjelölésével.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata. Az eredeti okiratokat a kinevezés és a vezetői megbízás alkalmával az intézményvezetőnek be kell mutatni.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A szakmai gyakorlat igazolása.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné Intézményvezető Asszony nyújt, az (52) 533-900, és az (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő
 • megküldésével (4032 Debrecen, Pallagi út 9. )
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „557/2020,” valamint a beosztás megnevezését: „szociális munkatárs/fogyatékos személyek nappali ellátási koordinátor”
 • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2020. február 11.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2020. február 11.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. február 11
Lejárat dátuma
2020. február 29

Ossza meg