Hőmérséklet
Álláshirdetések

Intézményvezető (magasabb vezető) - DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdésének megfelelően pályázatot ír ki Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A munkakör megnevezése:
az intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátásához előírt képesítéssel betölthető munkakörök bármelyike.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
a magasabb vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Az illetményre és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásai megfelelően irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • az NM rendelet 2. melléklet I. Rész, I. Alapellátások 1. pontjában előírt szakirányú szakképzettség valamelyike,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézménnyel határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet, valamint ne álljon büntető eljárás hatálya alatt és a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételekre,
 • cselekvőképesség


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes szakmai életrajzot,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatait,
 • szakmai gyakorlat igazolását,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint a munkakörnek megfelelő, vagy a munkakörnek a részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az NM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti előírt vezetőképzést 2020. szeptember 30. napjáig teljesíti,
 • a pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozatát,
 • nyilatkozatot arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti,
 • nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező eseti bizottság a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 5.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán kérhető (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I/107. iroda, tel: (52) 517-608)

A pályázat benyújtásának helye és formája:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.,,Humán Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-82533/2019., valamint a „Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja intézményvezetői pályázat” jeligét.
 • Személyesen Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (Új Városháza) I. emelet 107. iroda)


A pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány – amelyek közül 1 példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre küldendő be pdf dokumentum formájában – kizárólag az egyéb személyes adatok nélkül a pályázó nevét, a szakmai önéletrajzát és a vezetési programját tartalmazza).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a Kjt. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint.
A pályáztató a pályázó szakmai koncepciója, vezetői képességei és rátermettsége alapján hozza meg a döntését.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. szeptember 30.

A pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bírálja el. A pályázók a döntést követően írásban értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.debrecen.hu)
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza, Kálvin tér 11.) hirdetőtáblája


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu honlapon szerezhet.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. június 5
Lejárat dátuma
2019. július 5
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg