Hőmérséklet
Álláshirdetések

Intézményvezető (magasabb vezető) - DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. december 30-tól 2024. december 29-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Varga utca 23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), továbbá pedagógus munkakör betöltése esetén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi végzettség, illetve az NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész, I. Alapellátások 2. pontjának A) alpontjában meghatározott képesítés valamelyike,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, valamint a pályázó ne álljon büntető eljárás hatálya alatt és a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételekre,
 • az intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai életrajz,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program (a továbbiakban: vezetési program),
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
 • szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás),
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6. §-a szerint teljesíti a vezetőképzést,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez.
 • A pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány – amelyek közül 1 példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre küldendő be pdf dokumentum formájában – kizárólag egyéb személyes adatok nélkül a pályázó nevét, a szakmai önéletrajzát és a vezetési programját tartalmazza).


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. december 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelt 107.) nyújt, a z 52/517-785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Humán Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-140672-2/2019. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Elektronikus úton DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya részére a human.fo@ph.debrecen.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Új Városháza I. 107. iroda.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint a Közgyűlés a pályázó vezetési programja, vezetői képességei és rátermettsége alapján, a szakértői bizottság véleményét mérlegelve hozza meg a döntését. A pályázók a döntést követően írásban értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja www.debrecen.hu - 2019. szeptember 16.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza, 4024 Debrecen, Kálvin tér 11.) - 2019. szeptember 16.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.debrecen.hu honlapon található.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2019. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. szeptember 16
Lejárat dátuma
2019. október 15

Ossza meg