Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Angyalkert Óvoda

Angyalkert Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2019. szeptember 23-tól 2020. május 31-ig

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4033 Debrecen, Bányai J. u. 10.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi,- lelki-, szellemi- gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez, kezeléséhezElőnyt jelentő kompetenciák:
kiváló szintű szakmai felkészültség, empátia, tolerancia

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.


Jelentkezés határideje:
2019. október 01.

A jelentkezés elbírálásának határideje:
2019. október 03.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 14. napjától tölthető be. 

Jelentkezés módja:

 • Elektronikus úton Lipcseiné Szabó Ildikó Óvodavezető Asszony részére a banyai@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Angyalkert Óvoda, 4028 Debrecen, Ótemető u. 9.


Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. szeptember 16.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. szeptember 16.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. szeptember 16
Lejárat dátuma
2019. október 1

Ossza meg