Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Ifjúság Utcai Óvoda

Az Ifjúság Utcai Óvoda pályázat útján betölthető állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:
Ifjúság Utcai Óvoda, 4025 Debrecen, Baycsy-Zsilinszky u. 64. szám

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek: 

 • főiskola, óvodapedagógus
 • büntetlen előélet, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja: 

 • Postai úton, a jelentkezési dokumentumok az Ifjúság Utcai Óvoda címére történő megküldésével, a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky út 64. szám). Kérjük a borítékon feltűntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: „400/2019.”, valamint a munkakör megnevezését „óvodapedagógus”
 • Személyesen leadva: Ifjúság Utcai Óvoda, 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky út 64.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 22.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés.

A pályázat elbírálásának ideje:
2019. október 25.

A munkakör betölthetőségének idője:
2019. A munkakör legkorábban 2019. november 04. napjával tölthető be.

A pályázat útján betölthető munkakör további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. október 07.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. október 07.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. október 7
Lejárat dátuma
2019. október 22

Ossza meg