Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Karácsony György Utcai Óvoda

A Karácsony György Utcai Óvoda (4029 Debrecen, Karácsony György u. 4.) pályázat nélkül betölthető állást hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Karácsony György Utcai Óvoda, 4029 Debrecen, Karácsony György u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek: 

  • főiskolai végzettség, óvodapedagógusi diploma
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20. § (2) bekezdés d.) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  • egészségügyi alkalmasság


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata
  • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését)
  • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
  • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja: 
Elektronikus úton, Bihariné Berta Enikő Óvodavezető Asszony részére a karacsony@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.
 
Jelentkezési határidő:
2019. február 20.

Jelentkezés elbírálásának ideje:
2019. február 25.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. március 01. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja - www.debrecen.hu – 2019. február 04.
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. február 04.
Pályázat szükséges-e
Pályázat nélkül betölthető
Kiírás dátuma
2019. február 4
Lejárat dátuma
2019. február 20

Ossza meg