Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Közép Utcai Óvoda

A Közép Utcai Óvoda (4031 Debrecen, Közép u. 2.)pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Közép Utcai Óvoda, 4031 Debrecen, Közép utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak. 

Kinevezési feltételek:  

  • főiskola, óvodapedagógus
  • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20.§ (2) bekezdés d.) pontjában és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. §. (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  • egészségügyi alkalmasság

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata, 
  • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését), 
  • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
  • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.

Jelentkezés módja:  

  • Elektronikus úton, Tóthné Tímár Katalin részére a kozeputcaiovi@gmail.com e-mail címen keresztül. 

Jelentkezési határidő: 2019. január 25.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el. A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 07. napjától tölthető be.

A pályázat nélkül betölthető munkakör további közzétételének helye:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja www.debrecen.hu – 2019. január 07.
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. január 07. 

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. január 7
Lejárat dátuma
2019. január 25
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg