Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Közép Utcai Óvoda

Közép Utcai Óvoda (4031 Debrecen, Közép u. 2.) pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A  Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a pályázat nélkül betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Közép Utcai Óvoda - 4031 Debrecen, Közép utca 2.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, az óvoda Pedagógiai programja, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt. valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek:

  • Főiskolai végzettség, óvodapedagógus
  • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
  • egészségügyi alkalmasság


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok) fénymásolata,
  • fényképes szakmai önéletrajz, (kérjük az email cím és telefonszám feltüntetését),
  • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2 c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja:
Elektronikus úton, Tóthné Timár Katalin részére a kozeputcaiovi@gmail.com címen keresztül.

Jelentkezési határidő:
2019. február 18.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. február 21.

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja el.
A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja, www.debrecen.hu - 2019. január 29.
  • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. január 29.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. január 29
Lejárat dátuma
2019. február 18

Ossza meg