Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Liget Óvoda

A Liget Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján betölthető munkakör kinevezési feltételei:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Liget Óvoda, 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 218.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Kinevezési feltételek: 

 • főiskola, óvodapedagógus
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt. 20. § (2) bekezdés és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) - c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • egészségügyi alkalmasság


A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés és a 20. § (2c) - (2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.


Jelentkezés módja:

 • Postai úton Liget Óvoda, 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 78. szám alatti címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62-174/2019., valamint a munkakör megnevezését: „Óvodapedagógus”
 • Elektronikus úton: Korpai Beáta Óvodavezető Asszony részére a bartok@ovoda.debrecen.hu címen keresztül.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korpai Beáta Óvodavezető Asszony nyújt az (52) 417-858-as telefonszámon.


A pályázat  benyújtásának határideje:
2019. július 05.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. július 12.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. szeptember 01. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. június 20.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. június 20.
 • Liget Óvoda Honlapja, www.liget-ovoda.hu – 2019. június 20.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. június 20
Lejárat dátuma
2019. július 5

Ossza meg