Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Mesekert Óvoda

A Mesekert Óvoda (4033 Debrecen, Körtefa u. 3.) pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:
Mesekert Óvoda Dombostanya Telephelye, 4002 Debrecen-Dombostanya, Tank u. 92.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek: 

 • főiskola, óvodapedagógus végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20.§ (2) bekezdésében és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez, kezeléséhez.


Jelentkezés módja: 

 • Postai úton, a jelentkezési dokumentumok Mesekert Óvoda címére megküldésével, 4033 Debrecen, Körtefa utca 3. szám. Kérjük a borítékon feltűntetni: „óvodapedagógus munkakör betöltése”
 • Személyesen leadva: Mesekert Óvoda, 4033 Debrecen, Körtefa u. 3. szám


Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Fekete Valéria Óvodavezető Asszony nyújt az (52) 448-363 telefonszámon.

Jelentkezési határidő
2019. november 19.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés.

Elbírálás ideje:
2019. november 22.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. december 01. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. november 04.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. november 04.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. november 4
Lejárat dátuma
2019. november 19

Ossza meg