Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Pósa Utcai Óvoda

Pósa Utcai Óvoda (4031 Debrecen, Pósa utca 49.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Pósa utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései és a Pedagógiai Program szerinti munkavégzés vegyes életkorú csoportban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • egészségügyi alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felhasználói szintű MS Office- irodai alkalmazások ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • Jó szintű szakmai ismeret, tudás, tapasztalat,
 • Jó szintű elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 06.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak a Pósa Utcai Óvoda, 4031  Debrecen, Pósa u. 49. szám címére történő megküldésével Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 240/75//2019. valamint a munkakör megnevezését: „óvodapedagógus”

Elektronikus úton Kardosné Nagy Mária részére a posa@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.

Személyesen: 4031 Debrecen, Pósa utca 49. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Beérkezett pályázatok vezetőségi véleményezése, személyes meghallgatás, vezetői döntés, pályázók értesítése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www.debrecen.hu - 2019. július 22.

• Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. július 22.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. július 23
Lejárat dátuma
2019. augusztus 6

Ossza meg