Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Szabadságtelepi Óvoda

Szabadságtelepi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Szabadságtelepi Óvoda, 4034 Debrecen, Faraktár u. 115.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.
 • A Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Drámapedagógus vagy bábpedagógus végzettség
 • Hangszerismeret, sportszeretet, kézműves tevékenységekben való jártasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. február 04.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az óvoda vezetősége bírálja és dönt az állást betöltő személyéről. A pályázók értesítése elektronikus formában történik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Váradiné Tornyi Zsuzsa Intézményvezető Asszony részére a szabadsag@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város honlapja - www.debrecen.hu - 2019. december 30.
 • Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtáblája - 2019. december 30.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. december 30
Lejárat dátuma
2020. január 31
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg