Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Szivárvány Óvoda

A Szivárvány Óvoda (4030 Debrecen, Monostorpályi út 39.) pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Szivárvány Óvoda, 4030 Debrecen, Monostorpályi út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés ellátása az óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi-, lelki-, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
  • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
  • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés,
  • egészségügyi alkalmasság


Előnyt jelentő kompetenciák:
Kiváló szintű Gyermekszerető, empatikus, új iránt fogékony, jó kommunikáció és együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
  • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
  • nyilatkozat arról,hogy a pályázó  a pályázati anyagában  foglalt személyes adatainak  pályázati eljárással összefüggésben szükséges  kezeléséhez,továbbításához hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Pinczés Katalin Klára Óvodavezető Asszony részére, a szivarvany@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2019. november 20.
  • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2019. november 20.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. november 20
Lejárat dátuma
2019. december 4

Ossza meg