Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodapedagógus - Tócóskerti Óvoda

A Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen, Margit tér 18. pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:
Tócóskerti Óvoda 4031 Debrecen, Margit tér 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az óvodai nevelés ellátása az ONOAP és a Helyi Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodáskorú gyermek testi-lelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. A gyermek egyéni képességeihez igazodva szervezi a csoportban folyó pedagógiai munkát. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos tanügy-igazgatási, pedagógiai-szakmai és egyéb adminisztratív teendőket.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban Kjt) rendelkezései, a Nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek: 

 • főiskola, óvodapedagógus végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá a Kjt.20.§ (2) bekezdésében és a 20 § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • egészségügyi alkalmasság


Elvárt kompetenciák:

 • gyermek centrikusság,
 • magas szintű pedagógiai elhivatottság,
 • jó együttműködési készség,
 • empatikus készség,
 • rugalmasság,
 • türelem,
 • jó kommunikációs készség


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (ok) fénymásolata,
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését),
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez, kezeléséhez.


Jelentkezés módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Tócóskerti Óvoda címére történő megküldésével, 4031 Debrecen, Margit tér 18.
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-47/2020., valamint a munkakör megnevezését: „óvodapedagógus”
 • Elektronikus úton Báthory Csabáné Óvodavezető Asszony részére a tocoskerti@ovoda.debrecen.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Báthory Csabáné Óvodavezető Asszonynál a Tócóskerti Óvodában.


Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Báthory Csabáné intézményvezető nyújt, a (52) 498-622-os telefonszámon.

Jelentkezési határidő:
2020. február 25.

Jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumok vezetőségi véleményezése, szükség esetén személyes meghallgatás, döntés.

Elbírálás ideje:
2020. február 26.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2020. március 25. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2020. február 03.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Új Városháza hirdetőtáblája – 2020. február 03.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. február 3
Lejárat dátuma
2020. február 25
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg