Hőmérséklet
Álláshirdetések

Óvodavezető, magasabb vezető - Szivárvány Óvoda

A 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere (4024 Debrecen, Piac utca 20.) – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésének megfelelően – pályázatot ír ki a Szivárvány Óvoda (4030 Debrecen, Monostorpályi út 39.) óvodavezető, magasabb vezetői beosztásának ellátására.

A munkakör megnevezése:
óvodapedagógus munkakör.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre 2020. december 31. napjától 2025. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
az intézmény székhelye.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • az Nkt. 66.§ (4) bekezdése és a 67.§ (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és óvodapedagógus szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program),
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás),
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
a magasabb vezetői beosztás 2020. december 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. május 07. napja.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán kérhető (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I/111. iroda, tel.: (52) 517-608, (52) 517-785).

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., Humán Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-98208/2020., valamint a magasabb vezetői beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (Új Városháza) I. em. 111. iroda).

A pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány – amelyek közül 1 példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre küldendő be „pdf” dokumentum formájában – kizárólag egyéb személyes adatok nélkül a pályázó nevét, a szakmai önéletrajzát és a vezetési programját tartalmazza).

A pályázat elbírálásnak módja, rendje:

 • A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint.
 • A pályáztató minősíti a pályázó:
 • vezetési programját,
 • vezetői képességeit, rátermettségét.


A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázatokat a Közgyűlés a Korm. rendelet 23. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően várhatóan 2020. június 30. napjáig bírálja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.debrecen.hu),
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtáblája


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu honlapon szerezhet.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. április 6
Lejárat dátuma
2020. május 7
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg