Hőmérséklet
Álláshirdetések

óvodavezető - Pósa Utcai Óvoda

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Pósa Utcai Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4031 Debrecen, Pósa utca 49.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nkt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, azaz az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (a továbbiakban: vezetési program),
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás),
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, különös figyelemmel az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.


A pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány – amelyek közül 1 példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre küldendő be „pdf” dokumentum formájában – kizárólag egyéb személyes adatok nélkül a pályázó nevét, a szakmai önéletrajzát és a vezetési programját tartalmazza).

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya nyújt, az 52/517-608 és az 52/517-785-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Humán Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-68161/2019., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető
 • Elektronikus úton Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya részére a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelet 107. iroda


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó: vezetési programját, vezetői képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.debrecen.hu) - 2019. április 5.
 • Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Új Városháza) hirdetőtáblája - 2019. április 5.
 • a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala (https://kozigallas.gov.hu) - 2019. április 5.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu honlapon szerezhet.

Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. április 5
Lejárat dátuma
2019. május 6

Ossza meg