Hőmérséklet
Álláshirdetések

Vezető ápoló - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet vezető ápoló beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 04. 01-2022. 03. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása, koordinálása. Az ápolási, gondozási feladatok ellátásának ellenőrzése a részlegeken, osztályokon. Munkatársak által vezetett szakmai dokumentáció (elektronikus és papír alapú) vezetéséhez szakmai iránymutatást ad, rendszeresen ellenőrzi annak vezetését. Elkészíti a szakosított ellátásokban dolgozók továbbképzési tervét és gondoskodik a továbbképzésre kötelezett közalkalmazottak továbbképzéséről. Az intézményi jogviszony létesítésével, a lakók ellátásával, a személyi térítési díjak megállapításával, a szolgáltatás megszüntetésével összefüggő szakmai dokumentáció alaki, tartalmi előírásoknak való megfelelésének kidolgozása, felülvizsgálata. Az ellátotti dokumentumok vezetésének folyamatos ellenőrzése, az észrevételek dokumentálása, a szükséges intézkedés megtétele, kompetencia határait meghaladó estekben megoldási javaslattétel. Közvetlenül irányítja a részlegvezetők, a gyógyszerkiadó szakasszisztens, a mozgásterapeuta, a fodrászok a portások, a betegkísérő, az egészségügyi segédmunkások munkáját. Felelős az állami támogatás elszámolásának alapját képező dokumentumok rendszeres ellenőrzéséért a mindenkori költségvetési törvény előírásai szerint. Felelős az elszámolás előkészítéséért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, előírásai megfelelően irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, okleveles ápoló, mentőtiszt, végzettségek valamelyike
 • legalább 3 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vezető ápoló beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézménnyel határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség


Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség, szervezőkészség, probléma megoldás;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szociális területen szerzett 3 évnél hosszabb ápoló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai életrajz, az előző munkaviszonyainak és munkaköreinek a megjelölésével.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata. Az eredeti okiratokat a kinevezés és a vezetői megbízás alkalmával az intézményvezetőnek be kell mutatni.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a jelentkező büntetlen előéletű, valamint vele szemben a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A szakmai gyakorlat igazolása.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.
 • Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné Intézményvezető Asszony nyújt, az (52) 533-900, és az (52) 315-166 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
2020. március 16.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai életrajzok alapján előválogatás, majd a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról az érintettek telefonon kapnak értesítést.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével 4032 Debrecen, Pallagi út 9.
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „556/2020,” valamint a beosztás megnevezését: „ápoló/vezető ápoló”
 • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja, www.debrecen.hu – 2020. február 11.
 • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2020. február 11.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2020. február 11
Lejárat dátuma
2020. február 28
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg