Hőmérséklet
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításaDebrecen Megyei Jogú Város 5 területrészét érintően.

A településszerkezeti terv, valaminta helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása

Debrecen Megyei Jogú Város 5 területrészét érintően.

1. 'A 22. vrk. Böszörményi út - Bartók Béla utca - Honvédtemető utca - Csörsz utca- Hősök utcája

2. a72. vrk. 66068/339 hrsz.-ú és a 66001 hrsz.-ú - 036/1 hrsz.-ú 18 méter szabályozási szélességű kiszolgáló út 14 méterszabályozási szelességű kiszolgáló út

3. a19. vrk. Bólyai u. - Egyetem tér - Egyetem sgt. - Sestakert u. - Hatvan Istvánutca

4. a15. vrk. Kassai út - Baksay Sándor u. - Abonyi u. - Sámsoni út

5. a34. vrk. Ady Endre u. - Nagyerdei krt. - Hadházi út - Nagyerdei krt. - OláhGábor u. - II. János Pál pápa tér által határolt területrészeket érintőterületrészekre vonatkozóan'

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza atelepülésfejlesztési koncepció, az integrálttelepülésfejlesztési stratégia és atelepülésrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításánakvéleményeztetését.

Debrecen MegyeiJogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiárólés a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésének a.) pontjaszerinti teljes eljárás keretén belül Debrecen Megyei Jogú Várostelepülésszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI. 21.) Kh. határozat,valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló8/2003.(V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul el a fentiekben rögzítettterületrészekre.

Ajogszabályi előírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatamegalkotta a 102/2013.

(V.30.) Kh. határozattal elfogadott a településfejlesztési koncepció,az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközökegyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

ASzabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történőegyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezőpartnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságátés a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

AKorm. rendelet 37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a PartnerségiEgyeztetés Szabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV Polgármesteri HivatalFőépítészi Irodája a fentiekbenrögzített területrészekre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyiépítési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban - apartnerségi egyeztetés keretén belül - az alábbi előzetes tájékoztatást adja:

Tervezett módosítással érintett terület(ek):

1. sz. területrész esetén: 20010/1,20010/2 hrsz

2. sz. területrész esetén:66068/340, 66068/338, 66068/334-318 hrsz-ú ingatlanok, a 66068/335 hrsz-úingatlan egy része, valamint a 66068/337 hrsz-ú ingatlan egy része.

3. sz. területrész esetén: 21776,21777, 21778/1, 21778/2, 21780/1, 21780/2, 21781, 21782, 21783, 21784, 21785,21786, 21787/1, 21787/2 hrsz-ú ingatlanok

4. sz. területrész esetén: 5200,5201, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5210 hrsz-ú ingatlanok.

5. sz. területrész esetén: 22345,22347, 22348, 22349/1, 22350, 22351, 22352, 22353, 22356 hrsz-ú ingatlanok, ésa 22355 hrsz-ú ingatlan egy része.

Tervezet módosítás célja, hatása:

1. A Böszörményi út, mint 35. számú országos főútbelterületi szakasza mentén lévő tárgyi területet érintően központi vegyesterület (Vk) rögzítése, mely telekméreténél és fekvésénél fogva lehetőséget adtöbb, egymást nem zavaró funkció(lakó+iroda+kereskedelem-szolgáltatás) együttes kialakítására. A Kenézy GyulaKórház egészségügyi intézményi funkciójának tartalékterületként történő fenntartása ezen aterületrészen nem indokolt, az Önkormányzat a terület ingatlan más célú - piacialapú fejlesztését javasolja. Városképi szempontból ajelenleginél kedvezőbb megjelenés alakulhat ki.

2. Pallag településrészen (un. Egyetemi lakóterületterületrészén) Nemzetközi Iskola létrehozásának céljából különleges intézményiterület rögzítése. Az Új Főnix Terv városfejlesztési program Oktatási c. programjais tartalmazza ezen fejlesztést.

3. Aműemléki védettségű egyetemi épület környezetében az Egyetem tér felé esőtérfal lezárása valósulhat meg. A településközpont vegyes terület rögzítéselehetőséget teremt az eltérő funkciók (lakó+iroda)kialakíthatóságára, az Egyetem tér térfalának városépítészeti érdekűrendezésére.

Az Egyetem tér közelében (Komlóssy utca) lévőtelektömbben településközpont vegyes terület (Vt) kerül rögzítése. Korábban atelkek nagyobb intenzítású nagyvárosias lakóterületként voltak rögzítve.

4. A Kassai úti Campus közelében (Kassai út - Sámsoniút csomópontja) lévő területrészen központi vegyes (Vk) terület kerülhetrögzítésre. Ezen módosítás lehetőséget biztosít a tömb és közúti csomópont -teresedés minőségi építészeti lezárására, a terület alapellátási funkcióinakbefogadására és a Campus közelében felmerülő lakásigények kezelésére. A jelenleg értékén alul használtterület, egy intenzívebb beépítés révén, mint országosfőúthálózat csomópontjának rendezett térfalat adhat.

5. A Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója keretébenmegvalósuló fejlesztések és funkcióbővítési szándékok indokolttá teszik a településrendezésieszközök módosítását. Az Új Főnix Terv városfejlesztési program Élhető városc. programja is tartalmazza ezen fejlesztést, melynek elemei: állatházak építése, új bejáratok meghatározása,kisvasút bővítése.

A településszerkezetiterv és leírásának módosítása szintjén:

1. számúmódosítás esetén - a módosítással érintett terület 1,86 ha. Ahol a jelenlegikülönleges terület (Ki) helyett, központi vegyes terület (Vk) területfelhasználáskerül rögzítésre.

2. számúmódosítás esetén a jelenlegi kertvárosias lakóterület (Lke) helyett különlegesintézmény terület (Ki) kerül rögzítésre. A változás cca. 3,06ha területnagyságot érint.

3. számúmódosítás esetén 1,58 ha, ahol a kisvárosias lakóterület (Lk)területfelhasználás településközponti vegyes terület területfelhasználásra (Vt)módosul.

4. számú módosítás esetén 2,81 ha, ahol ajelenlegi kisvárosiaslakóterület (Lk) területfelhasználás központi vegyes területterületfelhasználásra (Vk) módosul.

5. számú módosításesetén - A Nagyerdei Kultúrpark területének jelentős részén különlegesintézményi területfelhasználást (Ki) határoz meg, míg a fejlesztésbe bevonandó22350 hrsz-ú (1,72 ha) 22356 hrsz-ú (0,87 ha) ingatlanokat zöldterületként (Z), a 22351, 22352, 22353 hrsz-úingatlanokat (0,17ha) egyéb rendeltetésű területként (V) rögzíti, 22355 hrsz-úingatlant különleges intézményterületként (Ki) és üdülőházas üdülőterületként(Üü) (1,73ha) ezen utóbbi területfelhasználások módosulnak egységesen különlegesintézmény terület területfelhasználásra.

A helyi építésiszabályzat és szabályozási terv szintjén:

Azövezeti és építési övezeti változások:

1. számú módosítás esetén a különlegesközhasználatú építményi zóna, Ki 612765 (CSK) helyett központi vegyes zóna (Vk) kerülrögzítésre Vk 612076 (CSK) építési övezeti kóddal.

2. számú módosítás esetén a kertvárosias lakózónában (Lke) azépítési övezeti kód Lke 5126X1 (PE),ahol sajátos előírásként a max. beépíthetőség mértéke 25%, a zöldfelületmértéke 55%, helyett különleges közhasználatúépítményi zóna, Ki 612054 (PE) építési övezeti kóddal.

3. számú módosítás esetén a kisvárosias lakózóna, ahol az építésiövezeti kód: Lk 300044, helyett településközpont vegyes zónaVt 300045 építési övezeti kóddal.

4. számú módosítás esetén a kisvárosias lakózóna, ahol az építésiövezeti kód: Lk 415554, helyett központi vegyes zónaVk 615765 építési övezeti kóddal.

5. számú módosítás esetén a Közpark zóna (Z),üdülőházas üdülőterület zóna és vízgazdálkodási zóna (V) helyett, különlegesközhasználatú építményi zóna Ki 600035 építési övezeti kóddal. A Ki 600011 (Növénykert), és a Ki 600033 (Állatkertkultúrpark, ill. Vidámpark éskultúrpark) és az üdülőterület Üü 600021 építési övezet helyett is a Ki 600035 építési övezeti kód kerülrögzítésre.

Amennyibena partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a településrendezésieszközök módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiárólés a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4)bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban,valamint a mellékletként feltöltött előzetes tájékoztatási dokumentációban foglaltakatis figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül - azaz 2016. szeptember 09-től 2016. szeptember 30-ig- szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint a helyiépítési szabályzat és szabályozási terv szempontjából javaslatait,észrevételeit, véleményeit.

Atervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetvevéleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokonlehet:

-a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történőmegküldésével,

- elektronikuslevélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódódokumentácó:
telepítési tanulmányterv

Debrecen, 2016. szeptember 09.

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája  tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló  124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 62/2018. (IV. 26.) határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által  határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma: 2018.05.17 részletek Bizottsági döntés közzététele – településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a 471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan. Közzététel: 2018.07.10. részletek TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 35/2018. (X.25.) önkormányzati rendeletével módosította a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg