Hőmérséklet
PARTNERSÉGI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

PARTNERSÉGI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

Debrecen, 23. vrk. keleti - a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozó

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

Debrecen, 23. vrk. keleti - a Pestiutca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolttelektömb - területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004hrsz-ú területre vonatkozó

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

A véleményezési eljárás atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet előírásai szerint egyszerűsített eljárás keretein belül történik.Tekintettel arra, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (7)pontja rögzíti, hogy 'Az önkormányzat bármely településrendezési eszközkészítése során alkalmazhatja a teljes eljárást, illetve indíthatja az eljárástaz előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.' ezútontájékoztatom, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszlefolytatásra került.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja azérintetteket, hogy a fenti telektömbre beérkezett állásfoglalások, észrevételekés vélemények alapján elkészült a településrendezési eszközök módosításánakvéleményezési dokumentációja.

Amennyiben a módosuló településrendezési eszközökkel kapcsolatbanvéleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal a 102/2013. (V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi EgyeztetésSzabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a mellékletkéntfeltöltött dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzétételmegjelenésétől számított 15 napon belül - azaz 2016. szeptember 30-tól2016. október 15-ig - szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételttenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig azalábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történőmegküldésével,

- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mailcímre.

Kapcsolódóanyagok:
Véleményezési dokumentáció

Debrecen,2016. szeptember 28.

Kapcsolódó tartalom

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 45/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása van folyamatban. Közzététel dátuma: 2018.08.30 részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Pallag településrész, a 72.sz. vrk., Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4.sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészt érintően. Kifüggesztés dátuma: 2017. 05. 20. részletek Partnerségi hirdetmény Befejeződött a Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút által határolt területre (Júlia telep) településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárása. Kifüggesztés dátuma: 2017. 04. 03. részletek

Ossza meg