Hőmérséklet
PARTNERSÉGI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

PARTNERSÉGI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

Debrecen, 23. vrk. keleti - a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozó

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

Debrecen, 23. vrk. keleti - a Pestiutca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolttelektömb - területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004hrsz-ú területre vonatkozó

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz)

A véleményezési eljárás atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet előírásai szerint egyszerűsített eljárás keretein belül történik.Tekintettel arra, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (7)pontja rögzíti, hogy 'Az önkormányzat bármely településrendezési eszközkészítése során alkalmazhatja a teljes eljárást, illetve indíthatja az eljárástaz előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.' ezútontájékoztatom, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszlefolytatásra került.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja azérintetteket, hogy a fenti telektömbre beérkezett állásfoglalások, észrevételekés vélemények alapján elkészült a településrendezési eszközök módosításánakvéleményezési dokumentációja.

Amennyiben a módosuló településrendezési eszközökkel kapcsolatbanvéleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal a 102/2013. (V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi EgyeztetésSzabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a mellékletkéntfeltöltött dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzétételmegjelenésétől számított 15 napon belül - azaz 2016. szeptember 30-tól2016. október 15-ig - szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételttenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig azalábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történőmegküldésével,

- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mailcímre.

Kapcsolódóanyagok:
Véleményezési dokumentáció

Debrecen,2016. szeptember 28.

Kapcsolódó tartalom

Szabályozási terv módosítás 2016.03.23. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen 39. számú vrk. Medvefű utca - 0378/19 hrsz-ú 18 méter szabályozási szélességű út - Varjútövis utca - Kígyóhagyma utca által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának részletek Partnerségi egyeztetés (véleményezési szakasz) A Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 53. számú vrk., Vámospércsi út – Portörő utca – Nyírábrányi vasútvonal – Lapály utca által határolt területrészre vonatkozóan részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, Mikepércsi út (47.sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481.sz.főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106.sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával (sajátos előírás kiegészítésével) összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma:2018.06.21. részletek

Ossza meg