Hőmérséklet
Rendezési terv módosítása

Rendezési terv módosítása

Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 28. számú vrk. Gázvezeték utca - tervezett kiszolgáló út - Egyletkert utca - Lovász utca - Epreskert utca - 14142/33 hrsz-ú út - 14142/37 hrsz-ú út - 14142/43 hrsz-ú út - Mikepércsi út - 0493/64 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0493/62 és a 0493/63 beépítésre nem szánt területek - 0493/35 hrsz-ú I. rendű út - Kanális utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS .

Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 28. számú vrk. Gázvezeték utca - tervezett kiszolgáló út - Egyletkert utca - Lovász utca - Epreskert utca - 14142/33 hrsz-ú út - 14142/37 hrsz-ú út - 14142/43 hrsz-ú út - Mikepércsi út - 0493/64 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0493/62 és a 0493/63 beépítésre nem szánt területek - 0493/35 hrsz-ú I. rendű út - Kanális utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.
A jogszabályi előírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata megalkotta a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája a Debrecen, 28. számú vrk. Gázvezeték utca - tervezett kiszolgáló út - Egyletkert utca - Lovász utca - Epreskert utca - 14142/33 hrsz-ú út - 14142/37 hrsz-ú út - 14142/43 hrsz-ú út - Mikepércsi út - 0493/64 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0493/62 és a 0493/63 beépítésre nem szánt területek - 0493/35 hrsz-ú I. rendű út - Kanális utca által határolt területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban - a partnerségi egyeztetés keretén belül - az alábbi előzetes tájékoztatást adja:


Tervezett módosítással érintett terület(ek):

A területrészen található 14434, 14433, 0493/68, 0493/69, 0493/35, 0493/67, 0493/73, 0493/74, 0493/75, 0493/61, 0493/62, 0493/63, 0493/36, 0493/37, 0493/66, 0493/25, 14142/45, 14539 hrsz- ú ingatlanok.

Tervezet módosítások célja, hatása:

Településszerkezeti terv vonatkozásában:

Egységes terület-felhasználás (egyéb ipari gazdasági terület - Ge) és építési jog, valamint a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges telekösszevonás lehetőségének biztosítása, amelyet a hatályos településrendezési eszközökben szereplő eltérő terület-felhasználások (erdőterület, különleges intézményi terület, zöldterület, kereskedelmi - szolgáltató gazdasági terület, közlekedési terület) jelenleg nem tesznek lehetővé. A terv módosítását indokolja még a közérdek és a magánérdek teljes összehangolása, és a gazdaságot élénkítő beruházási elvárásokhoz való igazodás.
A módosítással érintett területen belül a hatályos terv szerint rögzített települési főút és gyűjtőút szakaszok területet érintő nyomvonalainak megszüntetése és kiváltása a telkek összevonására irányul. A hatályos tervben rögzítettek azt feltételezték, hogy a módosítással érintett területen több telephely alakítható ki, mely telephelyek megközelítését szolgálta volna a korábban tervezett közterület.
Tekintettel arra, hogy a terület egy tulajdonba került, a fenti közlekedési területek gátjai lehetnek egy nagy léptékű gazdaságfejlesztési programnak, az egységesen kezelt terület jobban megfeleltethető a piaci igényeknek.

A településszerkezeti terv módosítási javaslata szerint:

1. Terület-felhasználás szintjén:
- A 14434 hrsz-ú, a 14433 hrsz-ú, a 0493/68 hrsz-ú ingatlanok egy részén rögzített kertvárosias la-kóterület helyett
a 14433 hrsz-ú ingatlan dél-nyugati részén rögzített zöldterület helyett
a 0493/68 hrsz-ú ingatlan keleti részén rögzített különleges intézményi terület helyett
és a 0493/68 hrsz-ú ingatlan egy részén, a 0493/67, 0493/73, 0493/74, 0493/75, 0493/61 hrsz-ú ingatlanokon rögzített kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági területfelhasználás helyett egyéb ipari gazdasági terület kerül rögzítésre.
- A 14433 hrsz-ú ingatlan délnyugati részén lévő zöldterületi terület-felhasználás jelentős része er-dő területre módosul.
- A 0493/36 és a 0493/37 hrsz-ú ingatlanok egy részén, valamint a 0493/35 hrsz-ú ingatlan 0493/36 hrsz-ú ingatlannal határos területrészén rögzített erdőterület területfelhasználás helyett egyéb ipari gazdasági területfelhasználás kerül rögzítésre.
- A 14539 hrsz-ú ingatlan kertvárosias terület-felhasználása egyéb rendeltetésű területfelhasználás kerül rögzítésre.
- a 14433 és a 14433 hrsz-ú ingatlanok egy részének kertvárosias lakóterület terület-felhasználása, a 0493/68 hrsz-ú ingatlan egy részének kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület-felhasználása valamint a 0493/37 és a 0493/36 hrsz-ú ingatlanok egy részének erdő terület-felhasználása általános közlekedési területre (települési főút)
- a 0493/66, 0493/61 hrsz-ú ingatlanok egy részének kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület-felhasználása általános közlekedési területre (gyűjtő út) módosul.

2. úthálózatot érintő változások:
- a 0493/35 hrsz-ú ingatlan egy részén jelölt települési főút és gyűjtő út,
- a 0493/68, 14433 hrsz-ú terület egy részén a hatályos terv szerint rögzített települési főút törlése, mely általános közlekedési terület egyéb ipari gazdasági területfelhasználásra módosul.
- az Egyletkert utca és annak folytatásaként rögzített gyűjtő út törlése, mely általános közlekedési te-rület egyéb ipari gazdasági területfelhasználásra módosul.
- a települési főút nyomvonalának a Kanális utcával párhuzamosan történő rögzítése és ezen tele-pülési főút nyomvonalnak a Mikepércsi úttal történő összekötést biztosító szakasz gyűjtő útként tör-ténő rögzítése.

3. A belterület határ vonalának korrigálása, mely révén a 0493/64, 0493/63, 0493/62 hrsz-ú ingatlanok (Repülőtér) és a 0493/25 hrsz út északi telekhatárán kerül rögzítésre.
4. A Kanális utca mentén a hatályos terv szerinti védelmi rendeltetésű erdőterület növelése a lakóterület irányába, a kertvárosias lakóterület védelme és a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében.
5. A településszerkezeti tervlapon a 0493/61, 0493/66, 0493/74, 0493/75 hrsz-ú ingatlanokat érintően te-lepülési gyűjtő út rögzítése.
6. A kialakult állapotnak megfelelően a Kanális utcával párhuzamos nyílt csapadékvíz elvezető csatorna egyéb rendeltetésű területként (Egy) történő rögzítése.


Helyi építési szabályzat és szabályozási terv vonatkozásában:
1. A településszerkezeti terv módosításával összhangban a kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági zóna helyett egyéb ipari gazdasági zóna kerül kijelölésre. Azaz a Gk-612955 építési övezeti kód helyett Ge-611965 az egyéb ipari gazdasági (Ge) rendeltetési zónára történő módosítás mellett a beépítési paraméterek közül az építészeti karakter, a nem kialakult építési övezeti kategória, a megengedett legkisebb építési telek nagyság, a megengedett legnagyobb építménymagasság megtartásával a beépítési mód változásával és a beépítettség mértékének emelésével.
2. A településszerkezeti tervvel összhangban a belterület határ vonalának korrigálása, mely révén a 0493/64, 0493/63, 0493/62 hrsz-ú ingatlanok (Repülőtér) és a 0493/25 hrsz út északi telekhatárán kerül rögzítésre, a fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának alapjául szolgáló telekösszevonás végrehajthatósága érdekében.
3. A települési főút nyomvonalának 30 méter szabályozási szélességgel történő a rögzítése a Kanális utcával párhuzamosan,
4. A 0493/61, 0493/66, 0493/74, 0493/75 hrsz-ú ingatlanokat érintően 22 méter szabályozási szélességű gyűjtő út rögzítése.
5. A Kanális utcával párhuzamos települési főút mentén védelmi rendeltetésű erdő zóna rögzítése cca. 30 méter szélességben.
6. A 0493/21, 0493/22, 0493/29, 0493/70, 0493/71, 0493/85 hrsz-ú ingatlanokon rögzített Gk-612955(KA) építési övezeti kód változatlan marad.

A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását az önkormányzat kezdeményezte.
Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a rendezési tervek módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött telepítési tanulmánytervben foglaltakat is figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül - azaz 2015. február 11 -tól 2015. március 5-ig - szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Csatolt dokumentum:
Települési tanulmányterv

Kapcsolódó tartalom

Bizottsági döntés közzététele – településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.07.10. részletek TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 35/2018. (X.25.) önkormányzati rendeletével módosította a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét. részletek Partnerségi egyeztetés - Főépítészi Iroda hirdetménye Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása „Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészt érintően – a telken belüli fásítási kötelezettség pontosítása Közzététel: 2018.07.10. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg