Hőmérséklet
Rendezési terv módosítása

Rendezési terv módosítása

Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 28. számú vrk. Gázvezeték utca - tervezett kiszolgáló út - Egyletkert utca - Lovász utca - Epreskert utca - 14142/33 hrsz-ú út - 14142/37 hrsz-ú út - 14142/43 hrsz-ú út - Mikepércsi út - 0493/64 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0493/62 és a 0493/63 beépítésre nem szánt területek - 0493/35 hrsz-ú I. rendű út - Kanális utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS .

Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 28. számú vrk. Gázvezeték utca - tervezett kiszolgáló út - Egyletkert utca - Lovász utca - Epreskert utca - 14142/33 hrsz-ú út - 14142/37 hrsz-ú út - 14142/43 hrsz-ú út - Mikepércsi út - 0493/64 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0493/62 és a 0493/63 beépítésre nem szánt területek - 0493/35 hrsz-ú I. rendű út - Kanális utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.
A jogszabályi előírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata megalkotta a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája a Debrecen, 28. számú vrk. Gázvezeték utca - tervezett kiszolgáló út - Egyletkert utca - Lovász utca - Epreskert utca - 14142/33 hrsz-ú út - 14142/37 hrsz-ú út - 14142/43 hrsz-ú út - Mikepércsi út - 0493/64 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0493/62 és a 0493/63 beépítésre nem szánt területek - 0493/35 hrsz-ú I. rendű út - Kanális utca által határolt területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban - a partnerségi egyeztetés keretén belül - az alábbi előzetes tájékoztatást adja:


Tervezett módosítással érintett terület(ek):

A területrészen található 14434, 14433, 0493/68, 0493/69, 0493/35, 0493/67, 0493/73, 0493/74, 0493/75, 0493/61, 0493/62, 0493/63, 0493/36, 0493/37, 0493/66, 0493/25, 14142/45, 14539 hrsz- ú ingatlanok.

Tervezet módosítások célja, hatása:

Településszerkezeti terv vonatkozásában:

Egységes terület-felhasználás (egyéb ipari gazdasági terület - Ge) és építési jog, valamint a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges telekösszevonás lehetőségének biztosítása, amelyet a hatályos településrendezési eszközökben szereplő eltérő terület-felhasználások (erdőterület, különleges intézményi terület, zöldterület, kereskedelmi - szolgáltató gazdasági terület, közlekedési terület) jelenleg nem tesznek lehetővé. A terv módosítását indokolja még a közérdek és a magánérdek teljes összehangolása, és a gazdaságot élénkítő beruházási elvárásokhoz való igazodás.
A módosítással érintett területen belül a hatályos terv szerint rögzített települési főút és gyűjtőút szakaszok területet érintő nyomvonalainak megszüntetése és kiváltása a telkek összevonására irányul. A hatályos tervben rögzítettek azt feltételezték, hogy a módosítással érintett területen több telephely alakítható ki, mely telephelyek megközelítését szolgálta volna a korábban tervezett közterület.
Tekintettel arra, hogy a terület egy tulajdonba került, a fenti közlekedési területek gátjai lehetnek egy nagy léptékű gazdaságfejlesztési programnak, az egységesen kezelt terület jobban megfeleltethető a piaci igényeknek.

A településszerkezeti terv módosítási javaslata szerint:

1. Terület-felhasználás szintjén:
- A 14434 hrsz-ú, a 14433 hrsz-ú, a 0493/68 hrsz-ú ingatlanok egy részén rögzített kertvárosias la-kóterület helyett
a 14433 hrsz-ú ingatlan dél-nyugati részén rögzített zöldterület helyett
a 0493/68 hrsz-ú ingatlan keleti részén rögzített különleges intézményi terület helyett
és a 0493/68 hrsz-ú ingatlan egy részén, a 0493/67, 0493/73, 0493/74, 0493/75, 0493/61 hrsz-ú ingatlanokon rögzített kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági területfelhasználás helyett egyéb ipari gazdasági terület kerül rögzítésre.
- A 14433 hrsz-ú ingatlan délnyugati részén lévő zöldterületi terület-felhasználás jelentős része er-dő területre módosul.
- A 0493/36 és a 0493/37 hrsz-ú ingatlanok egy részén, valamint a 0493/35 hrsz-ú ingatlan 0493/36 hrsz-ú ingatlannal határos területrészén rögzített erdőterület területfelhasználás helyett egyéb ipari gazdasági területfelhasználás kerül rögzítésre.
- A 14539 hrsz-ú ingatlan kertvárosias terület-felhasználása egyéb rendeltetésű területfelhasználás kerül rögzítésre.
- a 14433 és a 14433 hrsz-ú ingatlanok egy részének kertvárosias lakóterület terület-felhasználása, a 0493/68 hrsz-ú ingatlan egy részének kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület-felhasználása valamint a 0493/37 és a 0493/36 hrsz-ú ingatlanok egy részének erdő terület-felhasználása általános közlekedési területre (települési főút)
- a 0493/66, 0493/61 hrsz-ú ingatlanok egy részének kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület-felhasználása általános közlekedési területre (gyűjtő út) módosul.

2. úthálózatot érintő változások:
- a 0493/35 hrsz-ú ingatlan egy részén jelölt települési főút és gyűjtő út,
- a 0493/68, 14433 hrsz-ú terület egy részén a hatályos terv szerint rögzített települési főút törlése, mely általános közlekedési terület egyéb ipari gazdasági területfelhasználásra módosul.
- az Egyletkert utca és annak folytatásaként rögzített gyűjtő út törlése, mely általános közlekedési te-rület egyéb ipari gazdasági területfelhasználásra módosul.
- a települési főút nyomvonalának a Kanális utcával párhuzamosan történő rögzítése és ezen tele-pülési főút nyomvonalnak a Mikepércsi úttal történő összekötést biztosító szakasz gyűjtő útként tör-ténő rögzítése.

3. A belterület határ vonalának korrigálása, mely révén a 0493/64, 0493/63, 0493/62 hrsz-ú ingatlanok (Repülőtér) és a 0493/25 hrsz út északi telekhatárán kerül rögzítésre.
4. A Kanális utca mentén a hatályos terv szerinti védelmi rendeltetésű erdőterület növelése a lakóterület irányába, a kertvárosias lakóterület védelme és a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében.
5. A településszerkezeti tervlapon a 0493/61, 0493/66, 0493/74, 0493/75 hrsz-ú ingatlanokat érintően te-lepülési gyűjtő út rögzítése.
6. A kialakult állapotnak megfelelően a Kanális utcával párhuzamos nyílt csapadékvíz elvezető csatorna egyéb rendeltetésű területként (Egy) történő rögzítése.


Helyi építési szabályzat és szabályozási terv vonatkozásában:
1. A településszerkezeti terv módosításával összhangban a kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági zóna helyett egyéb ipari gazdasági zóna kerül kijelölésre. Azaz a Gk-612955 építési övezeti kód helyett Ge-611965 az egyéb ipari gazdasági (Ge) rendeltetési zónára történő módosítás mellett a beépítési paraméterek közül az építészeti karakter, a nem kialakult építési övezeti kategória, a megengedett legkisebb építési telek nagyság, a megengedett legnagyobb építménymagasság megtartásával a beépítési mód változásával és a beépítettség mértékének emelésével.
2. A településszerkezeti tervvel összhangban a belterület határ vonalának korrigálása, mely révén a 0493/64, 0493/63, 0493/62 hrsz-ú ingatlanok (Repülőtér) és a 0493/25 hrsz út északi telekhatárán kerül rögzítésre, a fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának alapjául szolgáló telekösszevonás végrehajthatósága érdekében.
3. A települési főút nyomvonalának 30 méter szabályozási szélességgel történő a rögzítése a Kanális utcával párhuzamosan,
4. A 0493/61, 0493/66, 0493/74, 0493/75 hrsz-ú ingatlanokat érintően 22 méter szabályozási szélességű gyűjtő út rögzítése.
5. A Kanális utcával párhuzamos települési főút mentén védelmi rendeltetésű erdő zóna rögzítése cca. 30 méter szélességben.
6. A 0493/21, 0493/22, 0493/29, 0493/70, 0493/71, 0493/85 hrsz-ú ingatlanokon rögzített Gk-612955(KA) építési övezeti kód változatlan marad.

A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását az önkormányzat kezdeményezte.
Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a rendezési tervek módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött telepítési tanulmánytervben foglaltakat is figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül - azaz 2015. február 11 -tól 2015. március 5-ig - szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Csatolt dokumentum:
Települési tanulmányterv

Kapcsolódó tartalom

Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területrészre vonatkozóan részletek Főépítészi iroda hirdetménye Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendeletet módosító 35/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel: 2017.10.11. részletek Településrendezési eszközök – partnerségi tájékoztató és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása a város teljes közigazgatási területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.04.11. részletek

Ossza meg