Hőmérséklet
Rendezési terv módosítása

Rendezési terv módosítása

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, Szoboszlói út - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Közzététel napja: 2015. 09. 22.

Helyi építési szabályzat és szabályozásiterv módosítása a Debrecen,Szoboszlóiút - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határoltterületre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrálttelepülésfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésénekvagy módosításának véleményeztetését.

A jogszabályielőírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott a településfejlesztési koncepció,az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközökegyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

A Szabályzatcélja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokmegalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítanilehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadotttelepülésrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelődokumentálási rendjét.

A Korm. rendelet37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Partnerségi EgyeztetésSzabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV Polgármesteri Hivatal FőépítésziIrodája a Debrecen,Szoboszlóiút - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határolt területrevonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításávalkapcsolatban - a partnerségi egyeztetés keretén belül - az alábbielőzetes tájékoztatást adja:

Tervezett módosítással érintettterület(ek):

A helyi építési szabályzat és szabályozásiterv módosítása a Debrecen, Szoboszlói út - Külső vásártér - Postakert utca -Kürtös utca - Gyár utca által határolt tömbben lévő 9459, 9460, 9461, 9462,9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469/1, 9469/2, 9470/8, 9471/9, 9470/10,9470/11, 9470/12, 9471 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan indul el.

Tervezet módosítások célja,hatása:

Aszükséges felhatalmazás birtokában megkezdtük a tömb egészének előzetesvizsgálatát és megállapítottuk, hogy annak telekszerkezeteés az azokon beépített funkciók rendkívül heterogén képet mutatnak. Ezenrendkívül vegyes telekszerkezet és területfelhasználás megnehezíti, vagy el islehetetleníti egyes telkek beépítését. Ez a nehézség abból fakad, hogy atelektömb városszerkezeti és funkcionális összetettségének ellenérebeépítési mód tekintetében egy szabályozással és övezeti kóddal van ellátva,függetlenül az egyes ingatlanok adottságaitól, (elhelyezkedésüktől,funkcionális szerepüktől, kialakult állapotuktól stb.). Megállapítható, hogy azegyes tömbrészek az illeszkedés elvét figyelembe véve más-más elbírálástigényelnek.

Atömb egészének adottságait mérlegelve megállapítható, hogy annak hosszú távú,szakmailag megalapozott és értelmes kezelése úgy lenne biztosítható, hogy azegyes, beépítési módjára vonatkozó övezeti kódokat adottságtól függő, azaz'0-ás' kódra módosítjuk, mely lehetőséget biztosít az egyes telkek sajátosadottságainak vizsgálatára és annak tükrében a legmegfelelőbb beépítés,felhasználás rögzítésére.

Kérem,hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 37. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a kézhezvételtől számított 21napon belül a módosuló helyi építési szabályzat és szabályozásiterv szempontjából - mellékelt telepítési tanulmánytervben foglaltakatfigyelembe véve - szíveskedjen ismertetni, a hatáskörébe tartozókérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre vonatkozó követelményeités a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatoselvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, továbbáteljesíteni a Korm. rendelet 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatásikötelezettségét.

Ahelyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását Debrecen Megyei JogúVáros Önkormányzata kezdeményezte és megvalósíthatóságát a mellékelt tervezettszabályozási terv kivonatok szerint alátámasztotta.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés kereténbelül partnerként részt kíván a rendezési tervek módosításának egyeztetésieljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal a 102/2013.(V.30.)Kh.határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c)pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint amellékletként feltöltött tervezett szabályozási terv kivonatban foglaltakat isfigyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül- azaz 2015. szeptember 22-től 2015. október 13-ig - szíveskedjenismertetni a módosuló helyi építési szabályzat és szabályozási tervszempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezettmódosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleménytnyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

-a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történőmegküldésével,

-elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hue-mail címre.

Debrecen,2015. szeptember 22.Kapcsolódó anyagok:
Hatályos szabterv
Tervezett szabterv

Ossza meg