Hőmérséklet
Rendezési terv módosítása

Rendezési terv módosítása

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, Szoboszlói út - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Közzététel napja: 2015. 09. 22.

Helyi építési szabályzat és szabályozásiterv módosítása a Debrecen,Szoboszlóiút - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határoltterületre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrálttelepülésfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésénekvagy módosításának véleményeztetését.

A jogszabályielőírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott a településfejlesztési koncepció,az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközökegyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

A Szabályzatcélja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumokmegalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítanilehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadotttelepülésrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelődokumentálási rendjét.

A Korm. rendelet37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Partnerségi EgyeztetésSzabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV Polgármesteri Hivatal FőépítésziIrodája a Debrecen,Szoboszlóiút - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határolt területrevonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításávalkapcsolatban - a partnerségi egyeztetés keretén belül - az alábbielőzetes tájékoztatást adja:

Tervezett módosítással érintettterület(ek):

A helyi építési szabályzat és szabályozásiterv módosítása a Debrecen, Szoboszlói út - Külső vásártér - Postakert utca -Kürtös utca - Gyár utca által határolt tömbben lévő 9459, 9460, 9461, 9462,9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469/1, 9469/2, 9470/8, 9471/9, 9470/10,9470/11, 9470/12, 9471 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan indul el.

Tervezet módosítások célja,hatása:

Aszükséges felhatalmazás birtokában megkezdtük a tömb egészének előzetesvizsgálatát és megállapítottuk, hogy annak telekszerkezeteés az azokon beépített funkciók rendkívül heterogén képet mutatnak. Ezenrendkívül vegyes telekszerkezet és területfelhasználás megnehezíti, vagy el islehetetleníti egyes telkek beépítését. Ez a nehézség abból fakad, hogy atelektömb városszerkezeti és funkcionális összetettségének ellenérebeépítési mód tekintetében egy szabályozással és övezeti kóddal van ellátva,függetlenül az egyes ingatlanok adottságaitól, (elhelyezkedésüktől,funkcionális szerepüktől, kialakult állapotuktól stb.). Megállapítható, hogy azegyes tömbrészek az illeszkedés elvét figyelembe véve más-más elbírálástigényelnek.

Atömb egészének adottságait mérlegelve megállapítható, hogy annak hosszú távú,szakmailag megalapozott és értelmes kezelése úgy lenne biztosítható, hogy azegyes, beépítési módjára vonatkozó övezeti kódokat adottságtól függő, azaz'0-ás' kódra módosítjuk, mely lehetőséget biztosít az egyes telkek sajátosadottságainak vizsgálatára és annak tükrében a legmegfelelőbb beépítés,felhasználás rögzítésére.

Kérem,hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 37. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a kézhezvételtől számított 21napon belül a módosuló helyi építési szabályzat és szabályozásiterv szempontjából - mellékelt telepítési tanulmánytervben foglaltakatfigyelembe véve - szíveskedjen ismertetni, a hatáskörébe tartozókérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre vonatkozó követelményeités a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatoselvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, továbbáteljesíteni a Korm. rendelet 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatásikötelezettségét.

Ahelyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását Debrecen Megyei JogúVáros Önkormányzata kezdeményezte és megvalósíthatóságát a mellékelt tervezettszabályozási terv kivonatok szerint alátámasztotta.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés kereténbelül partnerként részt kíván a rendezési tervek módosításának egyeztetésieljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamintegyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal a 102/2013.(V.30.)Kh.határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c)pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint amellékletként feltöltött tervezett szabályozási terv kivonatban foglaltakat isfigyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül- azaz 2015. szeptember 22-től 2015. október 13-ig - szíveskedjenismertetni a módosuló helyi építési szabályzat és szabályozási tervszempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezettmódosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleménytnyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

-a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város PolgármesteriHivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történőmegküldésével,

-elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hue-mail címre.

Debrecen,2015. szeptember 22.Kapcsolódó anyagok:
Hatályos szabterv
Tervezett szabterv

Kapcsolódó tartalom

Főépítészi iroda - HIRDETMÉNY (2017.február 20.) "Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, A.) az 1. sz. vrk. Burgundia utca páros oldala – Csapó utca – Liszt Ferenc utca – Blaháné utca által határolt területrészen belül a 8464, 8463, 8462, 8461 hrsz-ú ingatlanokat érintő utcaszabályozás korrekciója, valamint B.) a 71.sz. vrk. Debrecen-Józsa, Alsójózsai utca – Monostorerdő utca – tervezett 12 méter szabályozási szélességű magánút – a Monostoredő utcával párhuzamos attól délre lévő 12 méter szabályozási szélességű magánút által határolt területrészen belül a 27412 hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár, (közforgalmi magánút szabályozási szélesség) korrekciója" részletek Településképi Arculati Kézikönyv Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadta Debrecen Megyei Jogú Város Településképi Arculati Kézikönyvét a 317/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozattal, illetve elfogadta a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet. Közzététel: 2018.01.03. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határ által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg