Hőmérséklet
Rendezési terv módosítása

Rendezési terv módosítása

2015. augusztus 26. 'Debrecen vasúti csomópont átépítésének előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, támogatási kérelem készítése' tárgyú projekt vonatkozásában felmerülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának -PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE Közzététel napja: 2015. 08. 27.

2015. augusztus 26.

'Debrecen vasúti csomópont átépítésének előkészítése,megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, támogatási kérelemkészítése' tárgyú projekt vonatkozásában felmerülő településszerkezeti terv,helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának -

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

Atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrálttelepülésfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésénekvagy módosításának véleményeztetését.


A jogszabályi előírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatamegalkotta a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott atelepülésfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia ésa településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló PartnerségiEgyeztetés Szabályzatát.

ASzabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezésidokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknélbiztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, azelfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelődokumentálási rendjét.

AKorm. rendelet 37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a PartnerségiEgyeztetésről szóló Szabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV PolgármesteriHivatal Főépítészi Irodája a Debrecen 100-as vasúti fővonala mentén tizenegyrészterületre kapcsolatos településszerkezeti terv, valamint helyi építésiszabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban - a partnerségiegyeztetés keretén belül - az alábbi előzetes tájékoztatást adja:

Tervezési terület lehatárolása:

I.a jelű terület - Nyugati oldal

A 0412 hrsz-ú út - 0414/52 hrsz-úföldterület - 0417/182 hrsz-ú földterület - közigazgatási határ által határoltterület

I.b jelű terület - Határ út és környéke

Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:0415/2)- 15006 hrsz-ú út - 0442/1 hrsz-ú út - 0441/36 hrsz-ú gyep, 0441/28, 0441/29,0441/30 hrsz-ú szántó földterületek - 0440/1 hrsz-ú út - 0439/17 hrsz-ú szántóterület - Sárga dűlő (hrsz:0408/20) - 0437/244 hrsz-ú földterület - 0431/3hrsz-ú út - 4805 sz. út (hrsz: 0419/2) - 0417/17 hrsz-ú út - 0419/7 hrsz-ú gyepföldterület - 0417/33 hrsz-ú szántó földterület - 0417/59 hrsz-ú erdőföldterület - 0413/20 hrsz-ú szántó földterület - Budapest-Záhony vasútvonal(hrsz:0415/2) - 0413/5 hrsz-ú út - 4. sz. főút (hrsz:0411/4) - 0406/22 szántóföldterület - 0399/2 hrsz-ú út - 0398/91, 0398/89, 0398/164 hrsz-ú szántóföldterületek - Határ út (hrsz:0407/2) - 0408/244 hrsz-ú szántó földterület - 0409/2hrsz-ú út - Szikgáti út (hrsz:0410/45) - 4. sz. főút (hrsz:0411/4) általhatárolt terület

II. jelű terület - Vértesi út éskörnyéke

István út (15772/1) - Budapest-Záhonyvasútvonal (hrsz:15008) - Debrecen-Nagykereki vasútvonal (hrsz:14910) - Gázvezetéku. (hrsz: 14921) - Basahalom u. (14955) - belterületi határ - Budapest-Záhonyvasútvonal (hrsz:15008) - Debrecen-Füzesabony-Tiszalök vasútvonal (hrsz:15771/1)által határolt terület;

III. jelű terület - Nagyállomás üzemiterülete

Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:15008)- Ghilányi u. (hrsz:13887) - Bégány u. (hrsz:13941) - Egyletkert u.(hrsz:14437/1) - Gázvezeték u. (hrsz:14141) - Kanális u. (hrsz:14538) - BaloghM. u. (hrsz:14460) - Csikós u. (hrsz:14470) - Gázvezeték u. (hrsz:14141) -Debrecen-Nagykereki vasútvonal (hrsz:14910) által határolt terület;

IV. jelű terület - Vágóhíd utca éskörnyéke

Budapest - Záhony vasútvonal (hrsz:6190,15008) - Vágóhíd u. (hrsz:9965) - Attila tér (hrsz:9962/1) - Hajnal u.(hrsz:6378) - Alkotmány u. (6365) - Csengő u. (hrsz:6288) Késmárk u.(hrsz:6273) - 6265 hrsz-ú közterület által határolt terület;

V. jelű terület - Fényesudvar

Polgár u. (hrsz:5308/1) - Keresszegi u.(hrsz:5307) - Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:5212) - Keresszegi u.(hrsz:5092, 1751) - Zwingli u. (hrsz:1750) - Luther u. (hrsz:1792) - Huszár Gálu. (hrsz:1719) - Luther u. (hrsz:1697) - Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:6190)- Munkácsy Mihály u. (hrsz: 6191) - Víztorony u. (hrsz:6172, 6127) - Ótemető u.(hrsz:5884) - Szűr u. (hrsz:5791) - Dembinszky u. (hrsz:5776) - Virág u.(hrsz:5583) - Kinizsi u. (hrsz:5491) - Mikes Kelemen u. (hrsz:5412) - Jánosi u.(hrsz:5335) - Toldi u. (hrsz:5317) által határolt terület;

VI. jelű terület - Sámsoni út

Szeremlei u. (hrsz:4658) - Apafája u.(hrsz:4659) - Sámsoni út (hrsz:4280/4, 4280/3) - Szeremlei u. (hrsz:4697) -Kender u. (hrsz:4677) által határolt terület;

VII. jelű terület - Sámsoni út - MGM

4. sz. főút (hrsz:4576) -Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:5093) - 4571/2 hrsz-ú út - Lőtér u.(hrsz:4575) - belterületi határ - Apafája u. (hrsz:33806, 4561) - Apafája erdőu. (hrsz:4562/12, 4530/123) - Tőr u. (hrsz:4530/81) - Gyalog u. (hrsz:4530/79)- Kard u. (hrsz:4530/78, 4523/2) - Futó u. (hrsz:4524) - Káka u. (hrsz:4530/2)- Apafája u. (hrsz:4659) - Árpa u. (hrsz:4597) - Tölgyfa u. (hrsz:4711/2) -Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:5093) - Sámsoni út (hrsz:4280/2, 4280/3) -Sarkantyú u. (hrsz:4753) - Zrínyi Mihály u. (hrsz:4760/2) - Keresszegi u.(hrsz:5092) - Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:5212) - Keresszegi u.(hrsz:5307) - Zrínyi Mihály u. (hrsz:5258) - Thököly u. (hrsz:5229) - Sámsoniút (hrsz:5211/3, 5211/2, 5211/1) - Abonyi u. (hrsz:5182) - Baksay Sándor u.(hrsz:5166) - Kassai út (hrsz:11009/1, 11008/1) - Jósika u. (hrsz:5132) -Tölgyfa u. (hrsz:5094) - Budapest-Záhony vasútvonal (hrsz:5093) - Kassai út(hrsz:11009/1, 11008/1) által határolt terület;

VIII. jelű terület - Lőtér utca éskörnyéke

Budapest-Záhony vasútvonal(hrsz:02629/1) - Vasútszél u. (hrsz:02625) - Harasztos köz (hrsz:52624/3) - Apáterdőu. (hrsz:02620) - Erdőmellék u. (hrsz:02609) - Kelence u. (hrsz:02594) -Erdőszél u. (hrsz:02596) - Külső Sámsoni út (hrsz:02374/2) - belterületi határ- Lőtér u. (hrsz:4575) - 4571/2 hrsz-ú út - Budapest-Záhony vasútvonal(hrsz:5093) - 4-es számú főút (hrsz:4576) által határolt terület;

IX. jelű terület - Északi oldal

Budapest-Záhony vasútvonal(hrsz:02629/4) - Kondoros-csatorna (hrsz:02627) - Apáterdő u. (hrsz:02626/3)által határolt terület;

X. jelű terület - Apafa

02629/3 hrsz-ú parkoló - Budapest-Záhonyvasútvonal (hrsz:02629/1) - 4. sz. főút (hrsz:02) által határolt terület.

Tervezet módosítások célja, hatása:

A tervezettvasúti fejlesztések területigénye elsősorban a vasúti pályaest és az aztkiszolgáló infrastruktúrák helyigényének biztosítását célozza meg, ezekszabályozási és övezeti paramétereit kell rögzíteni a településrendezésieszközökön. A másik cél, hogy a tervezett fejlesztésekkel új közúti-vasútiközlekedési csomópontok helyigényéhez illeszkedő szabályozási beavatkozásokravan szükség. Ennek megfelelően az egyes hatályos településrendezési eszközökönszereplő egyes közúti elemek nyomvonalának áttervezése. A harmadik beavatkozásicél a vasúti tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó új személyforgalmatkiszolgáló területek kijelölése és településszerkezeti és szabályozásikorrekciója. a meglévő területek rekonstrukciós igényeinek szabályozási eszközökkelvaló alátámasztása.

Atervezett szerkezeti és szabályozási beavatkozások eredményeként az egyesvasúti fejlesztések és kapcsolódó közúti és tömegközlekedési fejlesztésekterületeinek biztosítása és építésjogi feltételei kerüljenek

A tervezettvasútfejlesztés ellátásához szükséges műtárgyak területigényének biztosítása.

A településrendezési eszközök módosítását a 'Debrecen vasúticsomópont átépítésének előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány,engedélyezési tervek, támogatási kérelem készítése' tárgyú projekt tervezője aFŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. kezdeményezte

Amennyibena partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván venni arendezési tervek módosításának egyeztetési eljárásában, úgy atelepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűléseáltal a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetésrőlszóló Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint ezen előzetestájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött előzetes tájékoztatásidokumentációban foglaltakat is figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétőlszámított 21 napon belül - azaz 2015. augusztus 27-től 2015. szeptember 17-ig -szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint helyiépítési szabályzat és szabályozási terv szempontjából javaslatait,észrevételeit, véleményeit.

Atervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetvevéleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokonlehet:

- apapír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalcímére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

-elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hue-mail címre.Kapcsolódó anyagok:
MÁV160telepitesi tanulmány

Kapcsolódó tartalom

DMJV helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan és a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet egyeztetési eljárása szerint. Közzététel: 2018.05.03. részletek Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területrészre vonatkozóan részletek Szabályozási terv módosítás 2016.04.07. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen 43. vrk Diószegi út - 0580/5 hrsz-ú út - 11272/2 hrsz-ú csatorna - 11275 hrsz-ú csatorna - Borzán Gáspár utca által határolt terület településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg