Hőmérséklet
Szabályozási terv módosítás 2016.03.08.

Szabályozási terv módosítás 2016.03.08.

Debrecen, déli iparterületének településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE
Debrecen, déli iparterületének településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.

A jogszabályi előírásnak eleget téve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát.

A Szabályzat célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményező partnerek bevonását, az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát és a vélemények megfelelő dokumentálási rendjét.

A Korm. rendelet 37. § (2) bekezdésének a) pontjában, továbbá a Partnerségi Egyeztetésről szóló Szabályzat 1. pontjában foglaltak alapján DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája a Debrecen külterületének déli részén szabályozott fejlesztési terület településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban - a partnerségi egyeztetés keretén belül - az alábbi előzetes tájékoztatást adja:
Tervezési terület lehatárolása:

Debrecen Nemzetközi Repülőtér - Mikepércsi út (47. sz. főút) -Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) - Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) által határolt terület.
Tervezet módosítás célja, hatása:

A repülőtértől délre 2015. évben kijelölésre került mintegy 585 ha kiterjedésű terület: különleges repülőtéri fejlesztési - ipari, logisztikai területfelhasználással, mely az 1191/2015. (III. 30.) Kormányhatározatban beruházási célterületként került megállapításra. Ezen területfelhasználás kisebb korrekcióval (a Kondoros csatorna tervezett nyomvonalát érintően) megmarad, de a jelenleg hatályos szabályozásnál részletesebb övezeti szabályozás készül.

A módosítás célja, hogy a nemzetközi nyilvános repülőtér gazdasági környezeteként a tervezési területen belül (különleges repülőtéri fejlesztési - ipari, logisztikai terület - Kril) olyan differenciált szabályozás valósulhasson meg, mely biztosíthatja a területen belül időben ütemezhető fejlesztések területigényeit, másrészt a Kondoros-csatorna új nyomvonalának tervezési folyamatában megjelent területhasználati korrekciókat. Ezzel együtt a terv eredeti szándéka, hogy a térségben egyedi méretű, nagy kiterjedésű, homogén területhasználat jöjjön létre - megtartandó. Az intenzív beépítési lehetőség továbbra is fejlesztői igényként fogalmazódik meg megfelelő közlekedési-szállítási kapcsolat biztosításával - ez a tervezett 481. sz. főútra történő kikötést és kapcsolatot jelenti. A terület ellátásához továbbra is indokolt egy nagy kapacitású infrastruktúra csatlakozást szolgáló terület létrehozása - mely a város déli - repülőtér környezetében létrejövő fejlesztési területének ellátását biztosíthatja.

Debrecen, különleges repülőtéri fejlesztési ipari, logisztikai területre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatával a város sajátos gazdasági központ szerepe erősödhet, a nemzetközi repülőtér, mint schengeni határ gazdasági, környezeti szerepe kialakulhat. A módosítás társadalmi hatása - elsősorban munkahely teremtés szempontjából - pozitív, a térség határon átnyúló gazdasági szerepével jelentős munkaerőpiaci szerepet kap. Környezeti érdekek abban az esetben biztosíthatók, ha egy ilyen területigényű gazdaságfejlesztés komplex módon kezeli az energiaforrásokat (lehetőséget biztosít területigényes alternatív energia létrehozására), másrészt a keletkező szennyezések (szennyvíz, levegőterhelés) területen belüli ártalmatlanítását is biztosítja. Ezzel a koncentrált környezeti terhelések megengedett szinten tartását irányozza elő.

A településrendezési eszközök módosítását Debrecen Megyei Jogú Város kezdeményezte.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván venni a rendezési tervek módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetésről szóló Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint az előzetes tájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött előzetes tájékoztatási dokumentációban foglaltakat is figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított 21 napon belül - azaz 2016. március 9-től 2016. március 30-ig - szíveskedjen ismertetni a módosuló településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.
Kapcsolódóanyagok:
Előzetes tájékoztatási dokumentáció összefűzve

Ossza meg