Hőmérséklet
VIP Időpont foglalás adatkezelés

VIP Időpont foglalás adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató „a Vállalkozói Információs Pont időpontfoglalás" modult használó időpontot foglalók foglalási atainak nyilvántartásához.

1. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt

1.1 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az időpontfoglalási folyamatot követően a foglaló szervezet azonosíthatósága, felkészülés a megbeszélésre.

1.2 Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben  személyes adatokat ad meg úgy ezen adatok kezelése az Ön vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján történik. Ön vagy törvényes képviselője az időpontfoglalással egyidejűleg, hozzájárul a jelen tájékoztatóban meghatározott célok megvalósításához szükséges adatok kezeléséhez.

1.3. Adatkezelő és adatfeldolgozó neve

Adatkezelő: 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 20

Postacím: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

Telefonszám és telefax: +36 (52) 511-400

E-mail cím: vip.foglal@ph.debrecen.hu

Adatfeldolgozó: az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe

Belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő : Dr. Németh Ilona szervezési osztályvezető

1.4. A kezelt adatok fajtája, ideje

A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Ön vagy törvényes képviselője által benyújtott időpontfoglalásban megadott adatokat, azaz 

 • a vállalkozás neve, székhelye, profilja,
 • típus,
 • email cím,
 • telefonszám, 
 • rövid ismertető
 • foglalással kapcsolatos dátum információ

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

2.1. A tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.3 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől saját személyes adatainak  vonatkozásában arról, hogy:

 • az adatkezelés folyamatban van-e,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen személyes adatokat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • kik azok a címzettek, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják,
 • a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és a kérelmezőt az általa megadott elérhetőségen keresztül írásban értesíti. 

2.2 A helyesbítéshez való jog

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.3 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb 25 napon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül  írásban értesítést kap.

Figyelembe véve az adatkezelés célját Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok ~ egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. 

2.3 A törléshez és az „elfeledtetéshez" való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.3 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. Amennyiben az adatok kezelésére további kötelezettsége nincs, akkor az Adatkezelő a kérelmet megvizsgálja és 25 napon belül döntéséről a megadott elérhetőségen keresztül Önt írásban értesíti. 

Az Adatkezelő az Ön kérésére törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az adatkezelés már nem szükséges,
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

2.4 A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.3 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi azok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat védendő magánérdekből,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos érdekeivel szemben.

2.5 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésre bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul,
 • automatizált módon történik.

2.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön az adatkezelési tájékoztató 1.3 pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ebben az esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy az adatkezelés közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében történik.

Tájékozhatom, hogy a GDPR  21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (ide értve a profilalkotást is), ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához vagy
 • az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei  vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.  

3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelésiés adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén módosítja.

3.1 Vonatkozó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet GDPR) hatályba lépése 2018. május 25.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény (Infotv).

4. Jogorvoslati lehetőségek

4.1 Hatósági jogorvoslathoz való jog

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vizsgálatát kezdeményezheti az Infotv. alapján az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha

 • az Adatkezelő az előzetes tájékozódáshoz való jogának, hozzáféréshez való jogának, helyesbítéshez való jogának, az adatkezelés korlátozásához való jogának, valamint a törléshez való jogának érvényesítését korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 • a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

4.2 A bírósági jogorvoslathoz való jog

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Uniókötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Ossza meg