Hőmérséklet
Közérdekű adatok

Közszolgáltatások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33.§ és 37.§-ai és 1. melléklete alapján a közfeladatot ellátó szerv a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatások igénybevételének rendjét, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét, az abból adott kedvezményeket a honlapján közzéteszi. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti kötelezettségének az alábbiakban kíván eleget tenni.

I. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeik biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű- szolgáltatás amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

II. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbiakban felsorolt rendeletei és határozatai, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződések tartalmazzák a közszolgáltatásra vonatkozó előírásokat.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 290/2004. (XII. 16.) Kh. határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Rt. között megkötendő – a határozat 1. melléklete szerinti – közszolgáltatási szerződés elfogadásáról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 269/2008. (X. 2.) Ö.h. határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívisbusz Konzorcium nevében pályázó DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Salétrom u. 3.) között megkötendő a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek a határozat melléklete szerinti elfogadásáról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 46/2007. (X. 25.) rendelete az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2006. (VIII. 14.) rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2005. (XII. 9.) rendelete a sportról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen város közművelődési feladatairól,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap működéséről,

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelete Debrecen Város Napjának megállapításáról és a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított címek, díjak, kitüntetések adományozásáról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati  rendelete Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelete a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2010. (V. 14.) önkormányzati rendelete a város közterületének rendjével és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2008. (III. 28.) rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól,

Debrecen piacain és vásárain alkalmazandó díjtételek: link a Debreceni Közterület Felügyelethez:

III. Az egyes közszolgáltatások megnevezése, a szabályozó eszköz megnevezése, a közszolgáltatás tartalmának leírása, közszolgáltatások igénybevételére vonatkozó tájékoztatás, közszolgáltatások díja, és az abból adott kedvezmények mértéke

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 290/2004. (XII. 16.) Kh. határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Rt. között megkötendő – a határozat 1. melléklete szerinti – közszolgáltatási szerződés elfogadásáról, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 269/2008. (X. 2.) Ö.h. határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívisbusz Konzorcium nevében pályázó DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Salétrom u. 3.) között megkötendő a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződésnek a határozat melléklete szerinti elfogadásáról,

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a helyi kötöttpályás (villamos, trolibusz), valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, a helyi közösségi közlekedési közszolgáltatás biztosítása.

Közszolgáltatók:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe:4025 Debrecen, Salétrom u. 3.

Telefon: (52) 502-640, Fax: (52) 502-641

Ügyfélszolgálati iroda: 4027 Debrecen, Füredi u. 27. (Malompark II.) 1. emelet

                                      A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV Parking Kft. látja el.

Telefon: (52) 531-513, Fax: (52) 531-514

Mobil: (30) 682-8456

Email: ugyfelszolgalat@dvparking.hu

Honlap: http://www.dkv.hu/ 

Cívisbusz Konzorcium (a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3. és az INTER TAN-KER Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1045 Budapest, Istvántelki út 8.)

tagjai nevében képviseli: DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe:4025 Debrecen, Salétrom u. 3.

Telefon: (52) 502-640, Fax: (52) 502-641

Ügyfélszolgálati iroda: 4027 Debrecen, Füredi u. 27. (Malompark II.) 1. emelet

Telefon: (52) 531-513, Fax: (52) 531-514

Mobil:(30) 682 8456

Email: ugyfelszolgalat@dvparking.hu

Honlap: http://www.dkv.hu/

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között megkötött közszolgáltatási szerződés 4. melléklete, és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívisbusz Konzorcium nevében pályázó DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Salétrom u. 3.) között megkötött közszolgáltatási szerződés 2. melléklete  tartalmazza.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő közút területén, vagy a közút területén kívüli közterületen létesített illetőleg kijelölt, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából vagy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társasága által üzemeltetett mélygarázsokban, parkolóházakban létesített fizető várakozóhelyeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítását célzó közszolgáltatás.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati  rendelete Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól,

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Várakozási területek – ezen belül a díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területek – kijelölése, a díjköteles várakozási területek közszolgáltatóval megkötött üzemeltetési szerződés szerinti működtetése, parkolás biztosítása.

Közszolgáltató:

DV Parking Kft.

Címe:4025 Debrecen, Piac utca 77.

Ügyfélszolgálati iroda: 4027 Debrecen, Füredi u. 27. (Malompark II.) 1. emelet

Telefon: (52) 531-513, Fax: (52) 531-514

Email: ugyfelszolgalat@dvparking.hu

Honlap: http://www.dvparking.hu/

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Közúti járművel bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 48/2014. (XI. 27.) önkormányzati  rendelete Debrecen közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek járművel történő használatának szabályairól, 10.§-a, 11.§-a, 1. és 2. számú melléklete szerint.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (2) bekezdése  alapján kimutatás a parkolási várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről: melléklet 1

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Távhőszolgáltatás biztosítása.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról, 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról, 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a távhőszolgáltatást igénybe vevők távhővel való ellátásának biztosítása.

Közszolgáltató:

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Levélcíme: 4001 Debrecen 1, Pf. 119.

Telefon: (52) 509-409 Fax: (52) 509-491, (52) 509-492

E-mail: titkarsag@dhrt.hu

Honlap: http://www.dhrt.hu

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Távhőszolgáltatás közüzemi szerződés alapján.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4/2006. (II. 24.) rendelete a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről 5.§-a, 9.§-a, 1. számú melléklete, 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 3.§ (2) bekezdése szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás a következő tevékenységekre terjed ki:

az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, a gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére.

Közszolgáltató:

Tranzit-1 Korlátolt Felelősségű Társaság és Turmix Betéti Társaság alkotta konzorcium

vezetője a Tranzit-1. Kft.

Székhelye: 4030 Debrecen, Diószegi út 32.

Telefon/Fax: (52) 437-365,

Mobil: 20-244-21-57

E-mail: tranzit1.kft@gmail.com

Honlap: http://www.tranzit-1kft.hu

Ügyfélszolgálat: 4030 Debrecen, Diószegi út 32.

Hétfőtől-Péntekig 7-16 óra között.

Telefon: (52) 437-365

Sürgősségi ügyelet: mindennap 7-20 óra között.

Telefon: 06-30-955-1814

Szippantás megrendelése: 06-80-204-367, hétköznap 7-16 óra között.

Telefon: 06-20-58-28988

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetén az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 11.§-a és 1. melléklete szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, és a házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, utógondozására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

Közszolgáltató:

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 4031 Debrecen, István út 136.

Lakossági ügyintézés: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7.

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása: hétfőn, kedden, csütörtökön: 8-15 óráig

 szerdán: 7-19 óráig

 pénteken: 8-12 óráig

Telefon: (52) 563-929, (52) 563-930, (52) 563-931, (52) 563-932, (52) 563-933

Vállalkozói ügyintézés: 4031 Debrecen, István út 136.

Telefon vállalkozói ügyintézéshez: (52) 563-953, (52) 563-954

E-mail: ugyfelszolgalat@aksd.hu

Honlap: -

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a közszolgáltató szerződést köt.

A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) – a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. Ennek keretében a közszolgáltatónak tájékoztatnia kell az ingatlanhasználókat a hulladékgyűjtő udvaron leadható hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtőszigetek működési rendjéről.

A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgyűjtő udvaron történő hulladék átadás-átvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A.§ (1) bekezdése, 47/B.§ (1) bekezdése, 2013. július 1-től-2014. december 31-ig 91.§-a, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 11. §-a, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások helyi szabályairól 24.§-a, 7. számú melléklete szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Köztemetők kialakítása, fenntartása, üzemeltetésükről való gondoskodás.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető az A.K.S. Debrecen Városgazdálkodási Kft. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik.

Közszolgáltató:

A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Központ: 4031 Debrecen, István út 136.

Telefon: (52) 563-908, 563-909

Ügyfélszolgálati Iroda: 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 7.

Telefon: (52) 563-908, (52) 563-930, (52) 563-931, (52) 563-932, (52) 563-933 (ingyenesen hívható): 06-80-200-966

Mobil: 06 (30) 326-4635, 06 (30) 416-9896

Fax: (52) 563-922,

E-mail: temeto@aksd.hu

Honlap: http://www.aksdtemetkezes.hu/

Debreceni Köztemető

Cím: 4028 Debrecen, Benczúr Gyula u. 6.

Halott szállítás (éjjel-nappal): (52) 563-985, (30) 9250-186

Felvételi iroda: (52) 563-985

Gondnoki iroda: (52) 563-986

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-16 óráig.

E-mail: temeto@aksd.hu

Honlap: http://www.debrecenikoztemeto.hu

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 8. és 12.§-ai szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 11.§-a 2. melléklete és 4. melléklete szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatás: közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítása.

A közszolgáltatást szabályozó jogszabály, határozat, szerződés:

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás tartalmának leírása:

A víziközmű-szolgáltatás ellátásának biztosításáról való gondoskodás magában foglalja a közműves ivóvízellátást az ahhoz kapcsolódó tüzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetést és -tisztítást, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül mindkettőt a víziközmű-szolgáltató (közszolgáltató) a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja.

Közszolgáltató:

Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Levélcíme: 4001 Debrecen, Pf. 88.

Telefon: (52) 513-513

Fax: (52) 413-609

E-mail:titkarsag@debreceni-vizmu.hu

Honlap: http://www.debreceni-vizmu.hu/

Ügyfélszolgálat: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Levélcíme: 4001 Debrecen, Pf. 88.

Telefon: (52) 513-506

E-mail: ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu

Ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása:

hétfőtől-szerdáig: 8-12 óráig,

csütörtökön: 8-20 óráig,

pénteken: 8-12 óráig.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

Közüzemi szerződés és díjfizetés alapján bárki által igénybe vehető.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65.§ (1) bekezdése, 74.§ (2) bekezdés 3. pontja és 76.§ (1) bekezdése.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Aktuális DKV díjak közzététele a honlapon
Kimutatás DV Parking bevételei
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg