Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Árverési hirdetmény 2019.09.17.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg:

Közzététel: 2018.09.09.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Ssz. Városrész Az ingatlan címe Hrsz. Megnevezés Terület (m2) Területfelhasználás (tájékoztató adat) Induló licitár (Ft) Megjegyzés
Nettó induló licitár Áfa összege Bruttó induló licitár
1 Debrecen-Belváros Szent Anna u. 60. 8855 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 828 Vk-215153(B) 18 023 500 0 18 023 500 A 8855 hrsz-ú ingatlan 211 m2 nagyságú beépítetlen telekrésze (mely az ingatlan 211/828-ad tulajdoni hányadának felel meg) és a 8855/A/5 hrsz-ú, 87 m2 nagyságú „lakás” megnevezésű üres ingatlan és a hozzá tartozó 145 m² telekrész együttesen kerül értékesítésre azzal, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
A 8855 hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan tulajdonostársait és a Szent Anna u. 60. szám alatti Társasházat a Magyar Állam elővásárlási jogát követően elővásárlási jog illeti meg a beépítetlen telekrészre.
8855/A/5 "lakás" 87
2 Debrecen-Vargakert Szoboszlói út 26. 15098 "beépítetlen terület" 1719 Lk-412544(PVK) 66 300 000 17 901 000 84 201 000  
3 Debrecen-Tizenháromváros Széchenyi u. 17. 8756/A/7 "lakás" 38 Vt-115376(V) 8 000 000 0 8 000 000 A lakás a hozzá tartozó 6,77 m2 nagyságú pincerekesszel, valamint a közösségben maradó rá eső 35/611-ed eszmei hányadrésszel - mely 62 m2 nagyságú földterületnek felel meg - együtt kerül értékesítésre.
4 Debrecen-Kandia Kossuth u. - Nap u. - Zöldfa u. 8811 "beépítetlen terület" 1956 Lk-215264(B) 85 050 000 22 963 500 108 013 500  
5 Debrecen-Gerébytelep Malvin u. 22. 2537 "lakóház, udvar, gazadsági épület" 729 Lke-500042 12 600 000 0 12 600 000  
6 Debrecen-Pércsikert Szőlőskert u. - Szélső u. 25042/1 "lakóház, udvar" 764 Lke-400052 9 700 000 0 9 700 000  
7 Debrecen-Alsójózsa Józsa István u. 27091/26 "beépítetlen terület" 969 Vk-612643(JK) 20 300 000 5 481 000 25 781 000  
8 Debrecen-Ondód   64221/1 "beépítetlen terület" 1310 Lf-512731 4 266 500 1 151 955 5 418 455  
9 Debrecen-Ondód   64221/2 "beépítetlen terület" 1265 Lf-512731 4 017 500 1 084 725 5 102 225  
10 Debrecen-Ondód   64221/3 "beépítetlen terület" 1210 Lf-512731 3 843 000 1 037 610 4 880 610  
11 Debrecen-Ondód   64221/4 "beépítetlen terület" 1146 Lf-512731 3 639 500 982 665 4 622 165  
12 Debrecen-Ondód   64221/5 "beépítetlen terület" 1100 Lf-512731 3 495 000 943 650 4 438 650  
13 Debrecen-Ondód   64221/7 "beépítetlen terület" 1105 Lf-512731 3 508 000 947 160 4 455 160  
14 Debrecen-Ondód   64220/1 "beépítetlen terület" 2130 Lf-512731 5 191 000 1 401 570 6 592 570 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
15 Debrecen-Ondód   64220/2 "beépítetlen terület" 2079 Lf-512731 4 940 000 1 333 800 6 273 800 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
16 Debrecen-Ondód   64220/3 "beépítetlen terület" 2027 Lf-512731 4 817 000 1 300 590 6 117 590 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
17 Debrecen-Ondód   64220/4 "beépítetlen terület" 1910 Lf-512731 4 539 500 1 225 665 5 765 165 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
18 Debrecen-Ondód   64220/5 "beépítetlen terület" 2054 Lf-512731 5 004 000 1 351 080 6 355 080  
19 Debrecen-Ondód   64226/1 "beépítetlen terület" 2427 Lf-512731 5 857 000 1 581 390 7 438 390  
20 Debrecen-Ondód   64226/2 "beépítetlen terület" 1796 Lf-512731 4 331 500 1 169 505 5 501 005  
21 Debrecen-Tócórét Görgény u. 3. 17374 "beépítetlen terület" 493 Lke-500041 5 500 000 1 485 000 6 985 000  
22 Debrecen-Burgundia Méliusz tér 11. 6825/A/5 "egyéb helyiség" 19 Lk-215253(B) 4 250 000 0 4 250 000 Az ingatlan a közösségben maradó vagyonrészekből a helyiségre eső 72 m2 nagyságú telekrésszel együtt kerül értékesítésre.
Az adásvételi szerződést a vevőnek az 1-21. sorszámú ingatlanok esetében az árverést követő 30 napon belül, míg a 22. sorszámú ingatlan esetében 8 napon belül aláírva meg kell küldenie DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya részére, és az árverésen kialakult vételárat - az induló licitár az 1-21. sorszámú ingatlanok esetében a bruttó összeg 10 %-ának, míg a 22. sorszámú ingatlan esetében a bruttó összeg 1 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie az Önkormányzat számára.
Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az ingatlanok részben vagy teljesen közművesítettek. A közművesítéssel kapcsolatban tájékoztatás a közmű szolgáltatóktól kérhető. A közműhálózatra való csatlakozás a vevőt terheli.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, az 5 millió Ft-ot meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az árverés eredményeként megkötött adásvételi szerződések hatályba lépésének feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő bérbeadásra hirdeti meg az alábbi ingatlant:
A 6183/A/10 hrsz-ú, "egyéb helyiség" megnevezésű, 37 m2 területű ingatlan utcafronton elhelyezkedő 29 m2 nagyságú, illetve az abból nyíló 8 m2 nagyságú részét, mely a valóságban a Derbecen, Víztorony u. 13. szám alatti ingatlan II. épület földszintjén található egyéb helyiségnek felel meg, üzleti tevékenység végzése céljára, határozatlan időre, 60 napos felmondási idő kikötésével, cserehelyiség biztosítása nélkül. Induló havi bérleti díj: 62.150,- Ft + 16.794,- Ft Áfa. A bérlő a bérleti díjat havonta előre, tárgyhó 15. napjáig, egyösszegben – az árverési kiírás szerinti bérleti díj alapján számított 1 éves bérleti díj 10 %-ának megfelelő összegű letéti díj, azaz 94.717,- Ft beszámításával – köteles megfizetni az Önkormányzat részére. A bérleti díjon felül a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. A bérlő – a bérleti szerződés biztosítására szolgáló - 6 havi bérleti díj összegével megegyező összegű óvadékot köteles megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig. A bérlő szerződésszerű teljesítése esetén az óvadékot a bérbeadó a bérlő részére a bérleti jogviszony megszűnését követő 30 napon belül visszafizeti. Az óvadék összege után a bérlő kamatra vagy egyéb hozadékra nem jogosult. A bérleti díj minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.

A bérleti szerződést a bérlőnek az árverést követő 30 napon belül aláírva meg kell küldenie DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya részére. Amennyiben a bérlő a szerződés benyújtására, vagy a bérleti díj megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. Nem természetes személy esetén a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az árverés nyertese cégszerű nyilatkozatot tegyen arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingóságokat:
PZH-735 forgalmi rendszámú Honda HR-V típusú gépjármű induló licitára: 586.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
PIN-433 forgalmi rendszámú Suzuki Vitara típusú gépjármű induló licitára: 271.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
PPU-943 forgalmi rendszámú Volkswagen Caddy típusú gépjármű induló licitára: 226.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
YLD-118 forgalmi rendszámú JCB 3CX Contractor típusú kotró-rakodó földmunkagép induló licitára: 5.900.000,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DEHUSZ Nonproft Kft. telephelyén (4030 Debrecen, Galamb u. 2.) tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Pethe Tamással (20/966-4476) lehet.
A gépjárművek árverésen kialakult vételárát – az induló licitár bruttó összege 10 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie DMJV Önkormányzata számára. Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként DMJV Önkormányzatát illeti meg. Az árverésen az vehet részt, aki a bruttó induló licitár 10%-ának megfelelő összegű letéti díjat DMJV Önkormányzata részére megfizeti.
Amennyiben a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az árverés időpontja: 2019. szeptember 17. (kedd) 09.00 óra
Az árverés helye : Debrecen, Piac u. 20. I. em. 63. sz. terem
Az árverésen való részvétel szabályait az árverési szabályzat tartalmazza.
A letéti díjat DMJV Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-15461009 számú fizetési számlájára kell átutalni. A letéti díj postai úton is megfizethető, a megfizetéshez szükséges befizetési csekket az alábbi címen lehet átvenni.
További információ kérhető: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya Debrecen, Piac u. 20. Telefon: (52) 511-488; 511-497; 511-498;

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT
Árverési hirdetmény

Ossza meg