Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETÉS

Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatával elfogadott településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területrészre vonatkozóan

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy elkészült a fenti területrészre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja.

A véleményezés 2016. novemberében megkezdődött, így a korábbi 102/2013. (V. 30.) Kh. határozattal elfogadott - a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló - Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerint történik a partnerségi véleményezés.

A településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül kerül lefolytatásra.

A módosítás célja, lényegi eleme:

A hatályos településszerkezeti terv szerinti kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület területfelhasználása a módosítással érintett 13811/1, 13811/5, 13811/6, és 13811/7 hrsz-ú ingatlanok esetében kisvárosias lakóterületre (Lk) módosul. A területrész délnyugati részén lévő 13812/1 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk) területfelhasználása nem változik.

 A településszerkezeti tervvel összhangban a módosítással érintett ingatlanok kisvárosias lakózónaként (Lk) kerülnek rögzítésre, a Mikepércsi úttal párhuzamos legalább 30 méter széles teleksávban lakóépület elhelyezésének tilalmával. Ezen előírás sajátos előírásként kerül rögzítésre.

 A javasolt építési övezeti kód: Lk-612845.

       (Lk) a kisvárosias lakózóna jele

       (6) az egyéb építészeti karakter,

       (1) nem kialakult kategóriába tartozik,

       (2) beépítési mód szabadon általános,

       (8) megengedett legkisebb építési telek nagysága 2500 m2,

       (4) megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 %,

       (5) megengedett építménymagasság 8,5-12,5 m.

 A 13812/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása és beépítési paraméterei nem változnak. Az ingatlan építési övezeti kódja Gk-611854 marad.

Tervezett módosítással érintett ingatlanok:

A módosítással a 13811/1, 13811/5, 13811/6 és 13811/7 hrsz-ú ingatlanok érintettek, melyek a Célmegvalósító tulajdonában vannak.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a mellékletként feltöltött véleményezési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 15 napon belül - azaz 2017. április 24-től 2016. május 9-ig - szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódó anyagok:

Véleményezési dokumentáció

Debrecen, 2017. április 24.

Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg