Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területrészre vonatkozóan

- PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a fenti területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakasza. 

Továbbá tájékoztatja az érintetteket, hogy ezen szakaszban beérkezett állásfoglalások, észrevételek és vélemények alapján elkészült a településrendezési eszköz módosításának véleményezési dokumentációja. 

Amennyiben a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 1. bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a mellékletként feltöltött véleményezési dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől számított 15 napon belül - azaz 2016. november 15-tól 2016. november 30-ig - szíveskedjen azokat megtenni. 

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet: - a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével, - elektronikus levélben a foepitesziroda@ph.debrecen.hu e-mail címre. 

Kapcsolódó anyagok:

Véleményezési dokumentáció

Ossza meg