Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA – HIRDETMÉNY PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Debrecen, 4814.számú út – 0807/1 hrsz-ú erdő – beépítésre szánt terület határa – 0805/7 hrsz-ú és a 0805/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel: 2019.01.14

Amennyiben az egyeztetés során indokolttá válik a 317/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott a településkép védelméről szóló településképi rendelet is módosításra kerül.

Amennyiben a településrendezési eszközök és a településképi dokumentumok módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá DMJV Közgyűlése által az 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 2. § (7) bekezdésében pontjában foglaltak szerint a mellékletként feltöltött településrendezési eszközök tervezetével kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2019. január 15-től 2019. február 1-ig – szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt DMJV Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos dokumentáció az alábbi linken érhető el:

http://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozzetetel-es-hirdetmenyek/kategoria/telepulesrendezessel-osszefuggo-hirdetmenyek

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

  • időpontja: 2019. január 24. (csütörtök) 15:00
  • helyszíne: 4024 Debrecen, Iparkamara u.2.

Kapcsolódó dokumentum: Jóváhagyandó dokumentáció

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Jóváhagyott dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

Rendezési terv módosítása 2015. augusztus 26. 'Debrecen vasúti csomópont átépítésének előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, támogatási kérelem készítése' tárgyú projekt vonatkozásában felmerülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának -PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE Közzététel napja: 2015. 08. 27. részletek Szabályozási terv módosítás A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz Közzététel napja: 2016. 03. 02. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet – magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében történő módosításával összefüggő – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti – partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel: 2017.09.20. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg