Hőmérséklet
Önkormányzati közbeszerzési információk

FELHÍVÁS ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének
kialakításaföldmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódótereprendezési munkák elvégzése és a kivitelezési
munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

A beruházás részeként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítását földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzését és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítését és hatósági engedélyezését tervezi többek között, mely feladatok megvalósítására uniós értékhatárokat elérő gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás kíván lefolytatni.

A Kbt. 28. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést - különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását

- megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.

A fentiekre tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen felhívással előzetes piaci konzultációra hívja fel a piaci résztvevőket az alábbiak szerint:

1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

4024 Debrecen, Piac utca 20.

Címzett: Dr. Paróczai Bernadett Osztályvezető

Tel: +36 52511550

Fax: +36 52511552

Kapcsolattartási pont: Közbeszerzési Osztály, I. emelet 124. szoba

E-mail: kozbeszerzes@ph.debrecen.hu

2./ AZON LINK, AMELYEN AZ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓBAN ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK REGISZTRÁLNI TUDNAK:

https://intranet.debrecen.hu/index.php/login/regisztracio/

3./ AZON LINKET, AMELYEN AZ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓBAN ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN A RELEVÁNS MŰSZAKI DOKUMNETUMOKAT KORLÁTLANUL ÉS TELJESKÖRŰEN, KÖZVETLENÜL ÉS DÍJMENTESEN ELEKTRONIKUSAN ELÉRHETIK, AZ AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELŐJE KÜLDI MEG.

4./ KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE:

Jelen előzetes piaci konzultáció tárgya a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelően a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben található közel 400 ha területű telek bel- és csapadékvíz elvezetésének kialakítása földmedrű csatornákkal és drén rendszerrel, a hozzá kapcsolódó tereprendezési munkák elvégzése és a kivitelezési munka megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyezése, az alábbiak szerint:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 145 000 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 1 043 442 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 554 921 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 962 078 m2 talajstabilizáció, 1 643 959 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése.

1. ütem:

393 043 m3 nyílt medrű árok készítése, 120 870 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 879 797 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 465 698 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 1 598 422 m2 talajstabilizáció, 1 309 608 m3 töltésépítés, 6 db új monitoring kút megvalósítása, 1,0 m szintváltozást nem meghaladó kivitelezési munkák tervdokumentációja, egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése, területen meglévő 3 db mély fúrású és 8 db sekély fúrású monitoring kutak végleges engedélyeztetése, valamint 6 db újonnan létesítendő monitoring kutak kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése és hatósági engedélyeztetése és kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

2. ütem:

24 130 méter zárt víz elvezető rendszer kivitelezése, 163 645 m3 humusz leszedése és területen belüli elterítése, 89 223 m3 kevert anyag beépítése tömörítéssel, 363 656 m2 talajstabilizáció, 334 351 m3 töltésépítés, kivitelezéshez/megvalósíthatósághoz szükséges kapcsolódó járulékos munkák.

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

Ahol a kiírandó közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő esetlegesen gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

4./ TERVEZETT TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció szállítása szerződéskötést követő 30 munkanap. I ütem kivitelezésének határideje 2019.09.30, II. ütem kivitelezésének határideje 2020.04.30.

5./ AZ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓ MENETE

Ajánlatkérő az érdekelt gazdasági szereplők jelen felhívásban foglalt linken történő regisztrációját követően megküldi azon linket, melyen a kiírandó közbeszerzési eljárás teljes tervezett műszaki tartalma elérhető. Az 1. fordulóban minden érdekelt gazdasági szereplő

kérdéseket intézhet és javaslatokat tehet a műszaki tartalom racionalizálása, pontosítása körében, melynek megfelelően Ajánlatkérő szükség esetén módosítja a műszaki tartalmat.

Ezt követően Ajánlatkérő – a becsült érték valós tartalmának piaci ellenőrzése céljából – minimum 3 munkanapos határidő megadásával felkéri az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy árazzák be a komplett műszaki tartalmat indikatív jelleggel, melynek végösszegét email útján kéri Ajánlatkérő megküldeni képviselőjének.

A piaci konzultáció eredményét Ajánlatkérő az indítandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak részévé teszi és egyúttal a honlapján is közzé teszi azt.

6./ AZ 1. FORDULÓ IDŐPONTJA ÉS HELYE

2018/12/13, 12 óra, helye: DMJV Polgármesteri Hivatal 4024 Debrecen, Piac u. 20., I. emelet 63. tárgyaló.

7./ Az előzetes piaci konzultáció eredményének megküldésének tervezett időpontja: 2018/12/21

Kiírás dátuma
2018. december 5
Lejárat dátuma

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Felhívás előzetes piaci konzultációra

Ossza meg