Hőmérséklet

Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület hivatala a Polgármesteri Hivatal. A hivatal a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével egységes szervezetként működik, ennek keretében ellátja:

- az önkormányzati döntések előkészítését, és azok végrehajtását;
- a közgyűlés és szervei (a polgármester, a bizottságok, az eseti bizottság, a munkacsoport, a településrészi önkormányzat /továbbiakban: részönkormányzat/) működésével kapcsolatos feladatokat;
- a jogszabályokban a közgyűlés, a polgármester, a jegyző részére előírt közigazgatási ügyek döntésre való előkészítését és végrehajtását.
- az anyakönyvvezető, a gyámügyi és a szabálysértési ügyintéző részére előírt közigazgatási feladatokat

A hivatal elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, székhelye: Debrecen, Piac u. 20.

Telephelyei:

4029 Debrecen, Csapó u. 2.

4034 Debrecen, Faraktár u. 65.

4025 Debrecen, Hatvan u. 23.

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2-4.

4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

4025 Debrecen, Kossuth u. 11.

4025 Debrecen, Kossuth u. 22.

4026 Debrecen, Péterfia u. 31.

4024 Debrecen, Sas u. 1.

4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.

4024 Debrecen, Vár u. 8.

A hivatal illetékessége Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. A jegyző körzetközponti és kiemelt építésügyi feladatokat ezen túl is ellát más településeken a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A  hivatal feladatát és hatáskörét az ellenőrzési iroda, valamint főosztályok útján látja el osztályok és csoportok szerinti tagozódásban.

A hivatal költségvetési szerv, melynek vezetője a jegyző. Költségvetési számlaszáma: 11738008-15461009. Számlavezetője: OTP Bank Rt. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről együttes polgármesteri és jegyzői utasítás intézkedik.

A polgármester a Közgyűlés döntései szerint, valamint saját önkormányzati és közigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben irányítja a hivatalt. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést tesz a közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, ügyfélfogadásának és munkarendjének szabályozására.

A jegyző vezeti a hivatalt, megszervezi annak munkáját. Ennek keretében:

a) gondoskodik a Közgyűlés és szervei működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői (a továbbiakban együtt: köztisztviselői) és munkavállalói tekintetében, az egységes közszolgálati szabályzat és a munkáltatói intézkedésekről szóló jegyzői utasítás szerint,
c) előkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági jogkörökben, melyeknek gyakorlását a polgármester ráruházza;
e) részt vesz tanácskozási joggal a Közgyűlés és bizottságai ülésein;
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
g) előkészíti a polgármester tekintetében a munkáltatói intézkedéseket;
h) előkészíti az alpolgármesterek és a politikai tanácsadók tekintetében a polgármester munkáltatói intézkedéseit.

A hivatal szervezeti felépítésének rendjét a Közgyűlés az SZMSZ-ben állapítja meg.
A hivatalt a jegyző képviseli. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén ezt az aljegyző látja el. A jegyző és az aljegyző együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesítésüket a hivatal vezetése tekintetében a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője látja el. A jegyző képviselettel esetenként mást is megbízhat.

Ossza meg