Hőmérséklet

Polgármesteri Hivatal

A képviselő-testület hivatala a Polgármesteri Hivatal. A hivatal a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével egységes szervezetként működik, ennek keretében ellátja:

- az önkormányzati döntések előkészítését, és azok végrehajtását;
- a közgyűlés és szervei (a polgármester, a bizottságok, az eseti bizottság, a munkacsoport, a településrészi önkormányzat /továbbiakban: részönkormányzat/) működésével kapcsolatos feladatokat;
- a jogszabályokban a közgyűlés, a polgármester, a jegyző részére előírt közigazgatási ügyek döntésre való előkészítését és végrehajtását.
- az anyakönyvvezető, a gyámügyi és a szabálysértési ügyintéző részére előírt közigazgatási feladatokat

A hivatal elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, székhelye: Debrecen, Piac u. 20.

Telephelyei:

4029 Debrecen, Csapó u. 2.

4034 Debrecen, Faraktár u. 65.

4025 Debrecen, Hatvan u. 23.

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2-4.

4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

4025 Debrecen, Kossuth u. 11.

4025 Debrecen, Kossuth u. 22.

4026 Debrecen, Péterfia u. 31.

4025 Debrecen, Piac u. 79. I. emelet

4024 Debrecen, Sas u. 1.

4225 Debrecen-Józsa, Szentgyörgyfalvi u. 9.

4024 Debrecen, Vár u. 8.

A hivatal illetékessége Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. A jegyző körzetközponti és kiemelt építésügyi feladatokat ezen túl is ellát más településeken a jogszabályokban meghatározottak szerint.

A  hivatal feladatát és hatáskörét az ellenőrzési iroda, valamint főosztályok útján látja el osztályok és csoportok szerinti tagozódásban.

A hivatal költségvetési szerv, melynek vezetője a jegyző. Költségvetési számlaszáma: 11738008-15461009. Számlavezetője: OTP Bank Rt. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről együttes polgármesteri és jegyzői utasítás intézkedik.

A polgármester a Közgyűlés döntései szerint, valamint saját önkormányzati és közigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben irányítja a hivatalt. A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést tesz a közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, ügyfélfogadásának és munkarendjének szabályozására.

A jegyző vezeti a hivatalt, megszervezi annak munkáját. Ennek keretében:

a) gondoskodik a Közgyűlés és szervei működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői (a továbbiakban együtt: köztisztviselői) és munkavállalói tekintetében, az egységes közszolgálati szabályzat és a munkáltatói intézkedésekről szóló jegyzői utasítás szerint,
c) előkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági jogkörökben, melyeknek gyakorlását a polgármester ráruházza;
e) részt vesz tanácskozási joggal a Közgyűlés és bizottságai ülésein;
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
g) előkészíti a polgármester tekintetében a munkáltatói intézkedéseket;
h) előkészíti az alpolgármesterek és a politikai tanácsadók tekintetében a polgármester munkáltatói intézkedéseit.

A hivatal szervezeti felépítésének rendjét a Közgyűlés az SZMSZ-ben állapítja meg.
A hivatalt a jegyző képviseli. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén ezt az aljegyző látja el. A jegyző és az aljegyző együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesítésüket a hivatal vezetése tekintetében a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője látja el. A jegyző képviselettel esetenként mást is megbízhat.

Ossza meg